1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:49:00

      导语黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。

      黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 黄微娟
      • 黄榆桐
      • 黄柏嘉
      • 黄兰娥
      • 黄盈茵
      • 黄盈珺
      • 黄蕾碧
      • 黄筠娟
      • 黄彦茜
      • 黄薇菲
      • 黄香雅
      • 黄南雁
      • 黄琦芙
      • 黄琪涵
      • 黄兰惠
      • 黄筠芸
      • 黄榆雅
      • 黄榆惠
      • 黄盈雅
      • 黄琪惠
      • 黄琪雯
      • 黄彦月
      • 黄楠芙
      • 黄柳婷
      • 黄薇华
      • 黄筠凌
      • 黄筠云
      • 黄映菲
      • 黄琪茹
      • 黄彦媛
      • 黄芊雅
      • 黄香菱
      • 黄柳雯
      • 黄柳清
      • 黄虞芸
      • 黄彦珺
      • 黄虞茜
      • 黄琪雅
      • 黄琳茵
      • 黄熙娟
      • 黄莉曦
      • 黄柳月
      • 黄荷娜
      • 黄虞花
      • 黄琳凌
      • 黄琳云
      • 黄莉雅
      • 黄芍惠
      • 黄琦芸
      • 黄楠雅
      • 黄柳茜
      • 黄烟芸
      • 黄香珺
      • 黄荷雅
      • 黄微芙
      • 黄虹媛
      • 黄琳芸
      • 黄彦婷
      • 黄兰夏
      • 黄柳菡
      • 黄烟茜
      • 黄琦露
      • 黄琦桐
      • 黄琳婷
      • 黄筠雅
      • 黄薇萍
      • 黄虞芷
      • 黄兰媛
      • 黄映雅
      • 黄琳芝
      • 黄熙雅
      • 黄烟芙
      • 黄柳惠
      • 黄薇嘉
      • 黄彦梦
      • 黄琴雅
      • 黄玫茵
      • 黄琦芹
      • 黄琪凌
      • 黄映珺
      • 黄兰桂
      • 黄兰芝
      • 黄兰欢
      • 黄柳茹
      • 黄琦珺
      • 黄盈梦
      • 黄熙珺
      • 黄柳云
      • 黄琦惠
      • 黄榆桑
      • 黄莉桐
      • 黄琴桐
      • 黄映梦
      • 黄彦雅
      • 黄芊涵
      • 黄琳芷
      • 黄柳淑
      • 黄兰雁
      • 黄筠曦
      • 黄香月
      • 黄琴芙
      • 黄兰媚
      • 黄虹月
      • 黄虞芙
      • 黄微茜
      • 黄兰芷
      • 黄熙雁
      • 黄琳娜
      • 黄兰云
      • 黄莉纹
      • 黄兰雯
      • 黄柏晴
      • 黄盈语
      • 黄丽嘉
      • 黄红菡
      • 黄柳菲
      • 黄琪珺
      • 黄琳雅
      • 黄彦媚
      • 黄盈茹
      • 黄荷晴
      • 黄琦淑
      • 黄柳茵
      • 黄兰芸
      • 黄丽绮
      • 黄柳珺
      • 黄琦芳
      • 黄虞桐
      • 黄筠茹
      • 黄琳桐
      • 黄烟雅
      • 黄虞雅
      • 黄熙芳
      • 黄虹惠
      • 黄莉媚
      • 黄筠涵
      • 黄榆云
      • 黄彦晴
      • 黄微桐
      • 黄烟雅
      • 黄筠茜
      • 黄莉雁
      • 黄琦茜
      • 黄琪婷
      • 黄兰茹
      • 黄痴梦
      • 黄榆芸
      • 黄琪芸
      • 黄盈菱
      • 黄芊华
      • 黄兰芳
      • 黄琪雁
      • 黄丽菱
      • 黄映嘉
      • 黄琴雯
      • 黄莉芙
      • 黄熙茜
      • 黄荷晴
      • 黄筠珺
      • 黄盼雅
      • 黄兰婷
      • 黄琦娜
      • 黄柏茜
      • 黄柳华
      • 黄筠媛
      • 黄柳菱
      • 黄柏雅
      • 黄玫雅
      • 黄虞芝
      • 黄虹茹
      • 黄微芸
      • 黄琦云
      • 黄琳芳
      • 黄熙茹
      • 黄琪芙
      • 黄琦娟
      • 黄琦纹
      • 黄芊梦
      • 黄莉媛
      • 黄琳曦
      • 黄柏菲
      • 黄薇月
      • 黄筠纹
      • 黄盈雁
      • 黄柏惠
      • 黄琳珺
      • 黄琦桂
      • 黄映月
      • 黄榆珺
      • 黄若娟
      • 黄梨芷
      • 黄敏芝
      • 黄若娜
      • 黄梨芳
      • 黄若芸
      • 黄梅凌
      • 黄婕芙
      • 黄海芸
      • 黄卿芷
      • 黄海芙

      黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 黄怡晴
      • 黄南雁
      • 黄傲娜
      • 黄南岚
      • 黄柳婷
      • 黄筠凌
      • 黄虞凌
      • 黄映菲
      • 黄彦媛
      • 黄映瑛
      • 黄虞芸
      • 黄虞茜
      • 黄烟凌
      • 黄莉曦
      • 黄荷娜
      • 黄虞花
      • 黄琳凌
      • 黄烟曦
      • 黄虞翔
      • 黄虞玲
      • 黄烟芸
      • 黄虹媛
      • 黄彦婷
      • 黄兰夏
      • 黄烟茜
      • 黄琳婷
      • 黄虞芷
      • 黄兰媛
      • 黄映雅
      • 黄烟芙
      • 黄琪凌
      • 黄映珺
      • 黄映梦
      • 黄虞媛
      • 黄筠曦
      • 黄虞芙
      • 黄怡婷
      • 黄琳娜
      • 黄柏晴
      • 黄傲晴
      • 黄丽嘉
      • 黄荷晴
      • 黄丽绮
      • 黄烟媛
      • 黄虞桐
      • 黄烟雅
      • 黄虞雅
      • 黄彦晴
      • 黄烟雅
      • 黄琪婷
      • 黄痴梦
      • 黄丽菱
      • 黄映嘉
      • 黄荷晴
      • 黄兰婷
      • 黄琦娜
      • 黄筠媛
      • 黄虞芝
      • 黄丽嫣
      • 黄南晴
      • 黄南嫣
      • 黄莉媛
      • 黄琳曦
      • 黄煜婷
      • 黄映月
      • 黄梨芷
      • 黄梨夏
      • 黄若娜
      • 黄梨芳
      • 黄梅凌
      • 黄甜夏
      • 黄若玲
      • 黄迎夏
      • 黄梨芸
      • 黄梨芝
      • 黄迎娜
      • 黄卿凌
      • 黄英娜
      • 黄婕凌
      • 黄若凌
      • 黄娅珍
      • 黄婕娜
      • 黄婉凌
      • 黄梨娟
      • 黄梨凌
      • 黄婕珍
      • 黄甜花
      • 黄梨芙
      • 黄婉娜
      • 黄卿娜
      • 黄曦萱
      • 黄琼瑶
      • 黄蓝瑶
      • 黄映瑾
      • 黄怡瑾
      • 黄梨雅
      • 黄甜雅
      • 黄樱晴
      • 黄丽璇
      • 黄婉婷
      • 黄梨茹
      • 黄彦璇
      • 黄英晴
      • 黄柏璇
      • 黄艺晴
      • 黄柳瑾
      • 黄梨珺
      • 黄若媛
      • 黄若晴
      • 黄婕媛
      • 黄韵璇
      • 黄韵晓
      • 黄梨婷
      • 黄梨晴
      • 黄婉媛
      • 黄南璇
      • 黄映蓉
      • 黄梨茵
      • 黄梅婷
      • 黄梅迪
      • 黄薇瑾
      • 黄若婷
      • 黄梨翔
      • 黄甜晴
      • 黄梨媛
      • 黄梨茜
      • 黄蓝烟
      • 黄丹丽
      • 黄晴婉
      • 黄茹南
      • 黄晴婕
      • 黄晴梅
      • 黄月璐
      • 黄晴音
      • 黄晴玥
      • 黄月采
      • 黄婷玥
      • 黄晴娅
      • 黄雅南
      • 黄晴柳
      • 黄媛音
      • 黄月黛
      • 黄晴怡
      • 黄晴艺
      • 黄梨语
      • 黄梨艳
      • 黄梨菱
      • 黄梨菲
      • 黄婉裳
      • 黄甜绿
      • 黄梨嘉
      • 黄梨菡
      • 黄虞宛
      • 黄虞嘉
      • 黄榆彤
      • 黄琦昊
      • 黄虞语
      • 黄琪裳
      • 黄琦妮
      • 黄榆昕
      • 黄虞嫣
      • 黄烟妮
      • 黄筠妮
      • 黄莉妮
      • 黄琦裳
      • 黄虞瑛
      • 黄琪彤
      • 黄虞佳
      • 黄琴昕
      • 黄烟菡
      • 黄虞彤
      • 黄烟欣
      • 黄琳昕
      • 黄莉绿
      • 黄虞菲
      • 黄虞依
      • 黄傲妮
      • 黄虞昕
      • 黄虞尔
      • 黄晴兰
      • 黄柏璐
      • 黄芊黛
      • 黄南檀
      • 黄南莲
      • 黄映莲
      • 黄语甜
      • 黄晴瑶
      • 黄茜瑶
      • 黄晴蝶
      • 黄雁蝶
      • 黄尔娅
      • 黄晴莹
      • 黄雅瑶
      • 黄茜蝶
      • 黄茹瑶
      • 黄珺瑶
      • 黄媛萱
      • 黄虞烟
      • 黄丽娜
      • 黄绮丽

      黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 黄思瑛
      • 黄怡晴
      • 黄歆岚
      • 黄姿岚
      • 黄傲娜
      • 黄柔嫣
      • 黄南岚
      • 黄韵翠
      • 黄映瑛
      • 黄幽絮
      • 黄虞翔
      • 黄怡嫣
      • 黄怡絮
      • 黄韵瑜
      • 黄幽舒
      • 黄韵嫣
      • 黄秋岚
      • 黄春瑛
      • 黄春岚
      • 黄傲岚
      • 黄怡婷
      • 黄傲晴
      • 黄傲珊
      • 黄秋嫣
      • 黄怡瑛
      • 黄姿翔
      • 黄姿瑛
      • 黄幽嫣
      • 黄怡嫦
      • 黄韵瑛
      • 黄诗岚
      • 黄丽嫣
      • 黄南嫣
      • 黄怡岚
      • 黄迎素
      • 黄迎夏
      • 黄迎娜
      • 黄娅珍
      • 黄婉凌
      • 黄婉娜
      • 黄馨影
      • 黄玥静
      • 黄怡瑾
      • 黄幽燕
      • 黄婉婷
      • 黄思燕
      • 黄婉舒
      • 黄婉岚
      • 黄彩翔
      • 黄婉絮
      • 黄韵璇
      • 黄韵晓
      • 黄彩岚
      • 黄婉媛
      • 黄梨翔
      • 黄岚旋
      • 黄岚玥
      • 黄晴婉
      • 黄岚怡
      • 黄岚悦
      • 黄岚婉
      • 黄岚音
      • 黄翔彩
      • 黄翔珠
      • 黄翔姿
      • 黄翔婉
      • 黄舒婉
      • 黄晴音
      • 黄晴玥
      • 黄婷玥
      • 黄晴娅
      • 黄媛音
      • 黄岚思
      • 黄翔柔
      • 黄晴怡
      • 黄舒娅
      • 黄迎嫣
      • 黄柔羽
      • 黄悦嫣
      • 黄旋嫣
      • 黄彩嫣
      • 黄梨艳
      • 黄怡羽
      • 黄婉嫣
      • 黄婉裳
      • 黄婉瑜
      • 黄思羽
      • 黄紫瑛
      • 黄玥羽
      • 黄幽羽
      • 黄虞宛
      • 黄诗宛
      • 黄诗依
      • 黄虞嫣
      • 黄钰嫣
      • 黄虞瑛
      • 黄诗瑛
      • 黄诗嫣
      • 黄虞依
      • 黄傲妮
      • 黄馨羽
      • 黄韵秀
      • 黄柔忆
      • 黄怡忆
      • 黄思忆
      • 黄睿娅
      • 黄嫣悦
      • 黄尔娅
      • 黄嫣婉
      • 黄岚影
      • 黄翠婉
      • 黄睿幽
      • 黄韵素
      • 黄睿玥
      • 黄睿怡
      • 黄嫣丽
      • 黄瑛音
      • 黄韵珊
      • 黄怡曦
      • 黄睿音
      • 黄韵凌
      • 黄嫣怡
      • 黄婉璇
      • 黄岚歆
      • 黄岚煜
      • 黄岚钰
      • 黄岚虞
      • 黄亦瑶
      • 黄虞燕
      • 黄岚璐
      • 黄岚黛
      • 黄岚忆
      • 黄韵依
      • 黄韵昕
      • 黄韵妮
      • 黄丽依
      • 黄柔翔
      • 黄春嫣
      • 黄虞岚
      • 黄姿嫣
      • 黄幽绿
      • 黄婉晴
      • 黄紫嫣
      • 黄娅艳
      • 黄珠嫣
      • 黄韵倩
      • 黄韵夏
      • 黄翔铃
      • 黄诗燕
      • 黄韵娜
      • 黄玥婷
      • 黄翔婵

      黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 黄思瑛
      • 黄歆岚
      • 黄姿岚
      • 黄诗素
      • 黄柔嫣
      • 黄思萍
      • 黄思幻
      • 黄微倩
      • 黄韵翠
      • 黄靖珊
      • 黄思睿
      • 黄歆珊
      • 黄歆纹
      • 黄姿絮
      • 黄姿云
      • 黄熙珊
      • 黄诗宸
      • 黄姿媚
      • 黄春华
      • 黄思嫦
      • 黄幽絮
      • 黄秋雯
      • 黄怡絮
      • 黄韵瑜
      • 黄香舒
      • 黄香瑜
      • 黄姿寒
      • 黄幽舒
      • 黄春萍
      • 黄诗雯
      • 黄姿惠
      • 黄思絮
      • 黄秋岚
      • 黄柔瑜
      • 黄春瑛
      • 黄春岚
      • 黄歆寒
      • 黄盈瑜
      • 黄诗涵
      • 黄靖雯
      • 黄秋翠
      • 黄熙宸
      • 黄春淑
      • 黄诗欢
      • 黄诗露
      • 黄思碧
      • 黄傲珊
      • 黄秋嫣
      • 黄秋睿
      • 黄盼翠
      • 黄柔淑
      • 黄姿翔
      • 黄柔幻
      • 黄歆絮
      • 黄柔雯
      • 黄姿瑛
      • 黄柔睿
      • 黄秋华
      • 黄诗云
      • 黄歆素
      • 黄熙倩
      • 黄诗惠
      • 黄熙絮
      • 黄怡嫦
      • 黄熙舒
      • 黄秋云
      • 黄诗岚
      • 黄新惠
      • 黄柔惠
      • 黄柔嫦
      • 黄春惠
      • 黄秋碧
      • 黄思云
      • 黄思惠
      • 黄姿睿
      • 黄思舞
      • 黄秋惠
      • 黄思雯
      • 黄紫宸
      • 黄曼珊
      • 黄迎素
      • 黄海宸
      • 黄紫真
      • 黄雪宸
      • 黄旋纹
      • 黄海倩
      • 黄问珊
      • 黄彩珊
      • 黄彩宸
      • 黄雪珊
      • 黄旋倩
      • 黄珠宸
      • 黄珠珊
      • 黄彩纹
      • 黄旋珊
      • 黄紫纹
      • 黄海珊
      • 黄馨影
      • 黄悦清
      • 黄玥静
      • 黄姿静
      • 黄思燕
      • 黄紫丝
      • 黄婉舒
      • 黄紫云
      • 黄曼舒
      • 黄紫惠
      • 黄彩翔
      • 黄婉絮
      • 黄紫寒
      • 黄彩岚
      • 黄珠惠
      • 黄柔凝
      • 黄思润
      • 黄雪舒
      • 黄雪絮
      • 黄柔霎
      • 黄思凝
      • 黄彩惠
      • 黄紫舒
      • 黄曼絮
      • 黄珠清
      • 黄紫超
      • 黄旋惠
      • 黄紫雯
      • 黄馨仙
      • 黄水柔
      • 黄岚旋
      • 黄云柔
      • 黄舒香
      • 黄岚悦
      • 黄翔彩
      • 黄雯思
      • 黄翔珠
      • 黄惜海
      • 黄淑柔
      • 黄云姿
      • 黄涵珠
      • 黄淑姿
      • 黄涵姿
      • 黄寒姿
      • 黄寒秋
      • 黄翔姿
      • 黄舒婉
      • 黄惠思
      • 黄涵思
      • 黄惜雪
      • 黄惠秋
      • 黄雯旋
      • 黄惠柔
      • 黄涵紫
      • 黄岚思
      • 黄翔柔
      • 黄舒娅
      • 黄紫翠
      • 黄雪瑜
      • 黄柔羽
      • 黄紫翠
      • 黄柔冰
      • 黄思冰
      • 黄悦嫣
      • 黄珠瑜
      • 黄旋嫣
      • 黄彩睿
      • 黄雪翠
      • 黄彩嫣
      • 黄旋睿
      • 黄雪睿
      • 黄彩瑜
      • 黄婉瑜
      • 黄曼瑜
      • 黄珠华
      • 黄思羽
      • 黄紫瑛
      • 黄紫华
      • 黄紫睿
      • 黄觅翠
      • 黄彩鸣
      • 黄歆翠
      • 黄熙瑜
      • 黄诗宛
      • 黄熙姗
      • 黄诗沐
      • 黄铃华
      • 黄诗依
      • 黄歆华
      • 黄诗雨
      • 黄歆姗
      • 黄诗沁
      • 黄钰嫣
      • 黄诗瑜
      • 黄诗碧
      • 黄钰华
      • 黄诗华
      • 黄诗瑛
      • 黄靖儿
      • 黄诗睿
      • 黄诗明
      • 黄诗凤
      • 黄诗嫣

      黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 黄微娟
      • 黄兰娥
      • 黄盈茵
      • 黄盈珺
      • 黄蕾碧
      • 黄香雅
      • 黄琪涵
      • 黄兰惠
      • 黄榆惠
      • 黄思萍
      • 黄盈雅
      • 黄琪惠
      • 黄琪雯
      • 黄思幻
      • 黄薇华
      • 黄筠云
      • 黄微倩
      • 黄香菱
      • 黄柳雯
      • 黄歆纹
      • 黄香寒
      • 黄柳清
      • 黄盈雯
      • 黄熙娟
      • 黄姿云
      • 黄香华
      • 黄熙珊
      • 黄琳云
      • 黄姿媚
      • 黄芍惠
      • 黄春华
      • 黄秋雯
      • 黄香珺
      • 黄微芙
      • 黄香舒
      • 黄熙淑
      • 黄琦露
      • 黄香瑜
      • 黄姿寒
      • 黄薇萍
      • 黄熙雅
      • 黄春萍
      • 黄诗雯
      • 黄柳惠
      • 黄玫茵
      • 黄姿惠
      • 黄兰欢
      • 黄盈梦
      • 黄熙珺
      • 黄柳云
      • 黄琦惠
      • 黄玫惠
      • 黄歆寒
      • 黄芊涵
      • 黄微雯
      • 黄柳淑
      • 黄香惠
      • 黄盈瑜
      • 黄香月
      • 黄微惠
      • 黄诗涵
      • 黄兰媚
      • 黄靖雯
      • 黄熙宸
      • 黄微茜
      • 黄春淑
      • 黄熙雁
      • 黄诗欢
      • 黄兰云
      • 黄莉纹
      • 黄兰雯
      • 黄诗露
      • 黄思碧
      • 黄盈语
      • 黄红菡
      • 黄彦媚
      • 黄盈茹
      • 黄红惠
      • 黄琦淑
      • 黄盼翠
      • 黄柔淑
      • 黄柔幻
      • 黄柔雯
      • 黄熙芳
      • 黄虹惠
      • 黄莉媚
      • 黄熙雯
      • 黄筠涵
      • 黄秋华
      • 黄榆云
      • 黄微桐
      • 黄诗云
      • 黄熙雯
      • 黄玫华
      • 黄香涵
      • 黄盈菱
      • 黄熙倩
      • 黄芊华
      • 黄香鸣
      • 黄诗惠
      • 黄熙絮
      • 黄琴雯
      • 黄熙舒
      • 黄熙茜
      • 黄盼雅
      • 黄熙惠
      • 黄柳华
      • 黄秋云
      • 黄玫雅
      • 黄微芸
      • 黄新惠
      • 黄琦云
      • 黄柔惠
      • 黄熙茹
      • 黄盈云
      • 黄琦纹
      • 黄春惠
      • 黄秋碧
      • 黄思云
      • 黄思惠
      • 黄筠纹
      • 黄盈雁
      • 黄思舞
      • 黄柏惠
      • 黄秋惠
      • 黄盈清
      • 黄思雯
      • 黄曼珊
      • 黄敏芝
      • 黄海宸
      • 黄雪纹
      • 黄雪宸
      • 黄海芸
      • 黄旋纹
      • 黄海芙
      • 黄海倩
      • 黄薇冰
      • 黄曼纹
      • 黄婕纹
      • 黄曼芳
      • 黄曼芸
      • 黄雪芙
      • 黄敏芸
      • 黄曼桐
      • 黄曼娥
      • 黄雪珊
      • 黄曼倚
      • 黄雪芷
      • 黄彩纹
      • 黄曼芷
      • 黄海桃
      • 黄雪芳
      • 黄海纹
      • 黄紫纹
      • 黄海珊
      • 黄雪桑
      • 黄雪芸
      • 黄敏桐
      • 黄曼芙
      • 黄雪娟
      • 黄露莹
      • 黄蓝慕
      • 黄悦清
      • 黄曼雁
      • 黄觅茜
      • 黄雪雯
      • 黄彦凝
      • 黄艺涵
      • 黄梅云
      • 黄虹凝
      • 黄婕淑
      • 黄曼涵
      • 黄雪茹
      • 黄柏凝
      • 黄曼清
      • 黄英淑
      • 黄曼云
      • 黄曼寒
      • 黄雪云
      • 黄觅惠
      • 黄曼雯
      • 黄雪珺
      • 黄梅雯
      • 黄紫云
      • 黄曼淑
      • 黄海雅
      • 黄敏涵
      • 黄曼舒
      • 黄玫颖
      • 黄紫惠
      • 黄梅惠
      • 黄盈洁
      • 黄敏惠
      • 黄卿惠
      • 黄婕雯
      • 黄薇洁
      • 黄若欢
      • 黄紫寒
      • 黄曼雅
      • 黄敏雅

      黄姓历史名人:

      黄宗羲:明清之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、《宋元学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
      黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
      黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
      黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操受降,用火破曹。
      黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学习了黎族民间的纺织技术并加以改进和发明,晚年反归故里,传授纺织技术。
      黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
      黄歇:战国时楚相,因有功,被封为春伸侯,为战国时著名的四公子之一。

      黄姓聚集地:

      迁徙分布
      黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带。黄国灭于楚之后,黄姓族人散居四方。有地北逃至河南中部,大批则被迫内迁到楚国腹地(今河北境),今黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地。黄姓大举南迁始于西晋末年,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、陈、郑、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的不断迁徙和繁衍,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,以梅州居多,后发展成为广东大姓。北宋末,金兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开始移居台湾,后来又有不少人播迁至海外。黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏。
      台湾黄姓仅次于陈、林,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

      黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、布依、蛋等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广泛,居于广西、广东、湖南、云南、贵州的许多县、乡,以广西居多。

      堂号

      '宽和堂':汉代黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民一齐为他呼冤,终于平反昭雪。
      '江夏堂':后汉黄香,小时死了母亲,他对父亲最孝,夏天用扇子把父亲的席子扇凉,冬天把父亲的被褥暖热。人夸他的孝:'天下无双,江夏黄童!'
      黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。


      上一条:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)    下一条:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字
      本文标题:黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48732.html