1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 19:25:00

      导语朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分),朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。

      朱姓在宋版《百家姓》中,排名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 朱薇冰
      • 朱柏冰
      • 朱芊冰
      • 朱盈竹
      • 朱芍冰
      • 朱芳瑶
      • 朱芳娇
      • 朱芳霄
      • 朱芳漫
      • 朱花慕
      • 朱娜萱
      • 朱纹萱
      • 朱桐霄
      • 朱花慧
      • 朱桐萱
      • 朱凌萱
      • 朱芳醉
      • 朱芳慕
      • 朱桐蝶
      • 朱芙萱
      • 朱花醉
      • 朱桐慕
      • 朱娥萱
      • 朱桃慕
      • 朱芙娇
      • 朱凌娇
      • 朱花莹
      • 朱桂萱
      • 朱桐瑶
      • 朱芳萱
      • 朱桂莹
      • 朱芝瑶
      • 朱桃瑶
      • 朱桐漫
      • 朱芸娇
      • 朱纹娇
      • 朱桃漫
      • 朱桑萱
      • 朱桂娇
      • 朱芝萱
      • 朱花瑶
      • 朱芙醉
      • 朱桑瑶
      • 朱芸萱
      • 朱薇瑾
      • 朱柳灵
      • 朱映蓉
      • 朱柳瑾
      • 朱柳缦
      • 朱彦璇
      • 朱蕾凝
      • 朱娟兰
      • 朱香莲
      • 朱柳霎
      • 朱薇洁
      • 朱虹晓
      • 朱盈蓉
      • 朱美莲
      • 朱彦璐
      • 朱痴梦
      • 朱薇颖
      • 朱薇君
      • 朱蕾碧
      • 朱虹莲
      • 朱彦莲
      • 朱薇嘉
      • 朱薇语
      • 朱柏璇
      • 朱蕾妍
      • 朱虹霞
      • 朱虹颖
      • 朱薇华
      • 朱花兰
      • 朱丽菱
      • 朱映莲
      • 朱芊黛
      • 朱薇萍
      • 朱彦凝
      • 朱蕾颖
      • 朱薇菲
      • 朱彦颖
      • 朱柏凝
      • 朱虹凝
      • 朱彦瑾
      • 朱薇妍
      • 朱丽绮
      • 朱柏莲
      • 朱柏璐
      • 朱柏颖
      • 朱柳凝
      • 朱丽嘉
      • 朱南檀
      • 朱南莲
      • 朱彦霞
      • 朱芳妙
      • 朱芙黛
      • 朱纹莲
      • 朱纹玉
      • 朱桐霜
      • 朱芳卉
      • 朱芷巧
      • 朱桂璐
      • 朱芷霞
      • 朱芙霞
      • 朱娟莲
      • 朱芳黛
      • 朱桑缦
      • 朱芝霞
      • 朱芷卉
      • 朱桐璐
      • 朱桑霞
      • 朱娜君
      • 朱桂莲
      • 朱夏君
      • 朱芳妍
      • 朱花璐
      • 朱芳霜
      • 朱芳缦
      • 朱桐黛
      • 朱芙莲
      • 朱芝璐
      • 朱倚黛
      • 朱夏玉
      • 朱芳杏
      • 朱倚璐
      • 朱桂霞
      • 朱芳檀
      • 朱桐莲
      • 朱桃莲
      • 朱桐君
      • 朱芳霞
      • 朱芳莲
      • 朱倚巧
      • 朱花缦
      • 朱芳君
      • 朱芝莲
      • 朱桐江
      • 朱娟霞
      • 朱芷洁
      • 朱芝璇
      • 朱芳霎
      • 朱芳璇
      • 朱桃瑾
      • 朱桐洁
      • 朱芷璇
      • 朱恬蓉
      • 朱芳瑾
      • 朱娜颖
      • 朱芙晓
      • 朱倚润
      • 朱桂洁
      • 朱芳蓉
      • 朱芷瑾
      • 朱芝凝
      • 朱芳凝
      • 朱花颖
      • 朱桐蓉
      • 朱芳润
      • 朱芳晓
      • 朱桐润
      • 朱倚晓
      • 朱珍颖
      • 朱桂瑾
      • 朱桑凝
      • 朱桐霎
      • 朱桂凝
      • 朱倚蓉
      • 朱夏蓉
      • 朱薇涵
      • 朱涵菲
      • 朱薇珺
      • 朱茜菊
      • 朱芳雨
      • 朱芙佳
      • 朱媛菲
      • 朱香柏
      • 朱柳南
      • 朱芳彤
      • 朱清梦
      • 朱茵华
      • 朱薇媛
      • 朱惠菲
      • 朱蕾雅
      • 朱倚佳
      • 朱薇晴
      • 朱蕾淑
      • 朱淑梦
      • 朱珺裳
      • 朱丽雅
      • 朱茹菲
      • 朱寒梦
      • 朱红柏
      • 朱芳妮
      • 朱柏盈
      • 朱雯语
      • 朱芳奇
      • 朱惠菱
      • 朱芸昕
      • 朱芙欣
      • 朱惠语

      朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 朱夏瑶
      • 朱夏影
      • 朱芳瑶
      • 朱娜萱
      • 朱恬瑶
      • 朱凌萱
      • 朱桐蝶
      • 朱凌瑶
      • 朱娜瑶
      • 朱凌娇
      • 朱桐瑶
      • 朱珍瑶
      • 朱芝瑶
      • 朱桃瑶
      • 朱玲缘
      • 朱花瑶
      • 朱桑瑶
      • 朱夏蝶
      • 朱薇瑾
      • 朱柳灵
      • 朱映蓉
      • 朱柳瑾
      • 朱彦璇
      • 朱南璇
      • 朱虹晓
      • 朱彦璐
      • 朱痴梦
      • 朱映瑾
      • 朱韵璇
      • 朱丽嫣
      • 朱柏璇
      • 朱韵晓
      • 朱怡瑾
      • 朱丽菱
      • 朱映莲
      • 朱芊黛
      • 朱彦瑾
      • 朱丽绮
      • 朱柏璐
      • 朱丽嘉
      • 朱南檀
      • 朱南莲
      • 朱丽璇
      • 朱娜邑
      • 朱娜黛
      • 朱芙黛
      • 朱娜璐
      • 朱桂璐
      • 朱芳黛
      • 朱桐璐
      • 朱娜君
      • 朱夏君
      • 朱花璐
      • 朱娜忆
      • 朱桐黛
      • 朱凌璐
      • 朱芝璐
      • 朱倚黛
      • 朱夏玉
      • 朱倚璐
      • 朱夏邑
      • 朱芝璇
      • 朱芳璇
      • 朱桃瑾
      • 朱芷璇
      • 朱恬蓉
      • 朱恬晓
      • 朱娜瑾
      • 朱芳瑾
      • 朱娜颖
      • 朱夏瑾
      • 朱芙晓
      • 朱芷瑾
      • 朱芳晓
      • 朱倚晓
      • 朱珍颖
      • 朱桂瑾
      • 朱夏蓉
      • 朱夏昕
      • 朱媛菲
      • 朱柳南
      • 朱芳彤
      • 朱韵婷
      • 朱薇媛
      • 朱薇晴
      • 朱珺裳
      • 朱丽雅
      • 朱韵媛
      • 朱芳妮
      • 朱晴瑛
      • 朱娜昕
      • 朱芸昕
      • 朱媛语
      • 朱娟昕
      • 朱芷妮
      • 朱珍佳
      • 朱夏宛
      • 朱夏彤
      • 朱媛嫣
      • 朱雅绿
      • 朱茹裳
      • 朱娜彤
      • 朱夏妮
      • 朱娜宛
      • 朱丽媛
      • 朱夏依
      • 朱桐彤
      • 朱南芊
      • 朱娜依
      • 朱晴兰
      • 朱韵晴
      • 朱丽岚
      • 朱花彤
      • 朱花昕
      • 朱晴菡
      • 朱薇妮
      • 朱韵昕
      • 朱南佳
      • 朱丽依
      • 朱彦妮
      • 朱怡彤
      • 朱丽佳
      • 朱幽彤
      • 朱映佳
      • 朱玥彤
      • 朱怡昕
      • 朱蕾妮
      • 朱幽昕
      • 朱韵妮
      • 朱晴琪
      • 朱媛虞
      • 朱晴煜
      • 朱婷莉
      • 朱岚煜
      • 朱媛榆
      • 朱媛琳
      • 朱茜煜
      • 朱茹烟
      • 朱晴琳
      • 朱晴筠
      • 朱珺煜
      • 朱茹煜
      • 朱晴虞
      • 朱媛琦
      • 朱茜烟
      • 朱茜虞
      • 朱岚虞
      • 朱珺烟
      • 朱媛莉
      • 朱娜樱
      • 朱夏樱
      • 朱夏莺
      • 朱娜艺
      • 朱曦萱
      • 朱琼瑶
      • 朱蓝瑶
      • 朱映嘉
      • 朱娜瑛
      • 朱怡蝶
      • 朱凌菲
      • 朱南嫣
      • 朱芊瑶
      • 朱幽蝶
      • 朱柳瑶
      • 朱怡瑶
      • 朱映蝶
      • 朱恬嫣
      • 朱夏菡
      • 朱彦瑶
      • 朱幽瑶
      • 朱南菲
      • 朱夏嘉
      • 朱夏槐
      • 朱映菲
      • 朱娜嘉
      • 朱丽月
      • 朱夏菱
      • 朱映娇
      • 朱恬菲
      • 朱映缘
      • 朱娜裳
      • 朱娜语
      • 朱映梦
      • 朱桐裳
      • 朱幽绿
      • 朱夏嫣
      • 朱恬语
      • 朱黛嘉
      • 朱缘玲
      • 朱婉裳
      • 朱莹娜
      • 朱玉曦
      • 朱璐瑛
      • 朱巧凌
      • 朱蝶芷
      • 朱瑶凌
      • 朱蝶桐
      • 朱瑶曦
      • 朱乐珍
      • 朱蝶芸

      朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 朱怡羽
      • 朱柔羽
      • 朱幽羽
      • 朱思羽
      • 朱玥羽
      • 朱夏影
      • 朱珊影
      • 朱珊叶
      • 朱珊缘
      • 朱素影
      • 朱倩影
      • 朱玲缘
      • 朱韵秀
      • 朱幽燕
      • 朱柔忆
      • 朱韵嫣
      • 朱韵璇
      • 朱丽嫣
      • 朱怡忆
      • 朱思燕
      • 朱韵瑜
      • 朱韵晓
      • 朱怡瑾
      • 朱韵瑛
      • 朱韵翠
      • 朱思忆
      • 朱玥静
      • 朱娜邑
      • 朱娜忆
      • 朱珊邑
      • 朱夏邑
      • 朱素依
      • 朱翔嫣
      • 朱韵婷
      • 朱柔怡
      • 朱思玥
      • 朱珊依
      • 朱韵媛
      • 朱岚嫦
      • 朱玥怡
      • 朱岚瑜
      • 朱晴瑛
      • 朱怡思
      • 朱夏宛
      • 朱岚嫣
      • 朱怡玥
      • 朱媛嫣
      • 朱幽怡
      • 朱韵翔
      • 朱娜宛
      • 朱舒嫣
      • 朱絮嫣
      • 朱翔瑛
      • 朱夏依
      • 朱思怡
      • 朱娜依
      • 朱珊宛
      • 朱韵岚
      • 朱幽思
      • 朱韵晴
      • 朱素宛
      • 朱丽岚
      • 朱幽柔
      • 朱幽音
      • 朱岚瑛
      • 朱幽儿
      • 朱思依
      • 朱思宛
      • 朱韵昕
      • 朱玥宛
      • 朱怡依
      • 朱韵依
      • 朱怡宛
      • 朱丽依
      • 朱幽宛
      • 朱怡彤
      • 朱幽彤
      • 朱幽姗
      • 朱玥彤
      • 朱柔依
      • 朱幽依
      • 朱怡昕
      • 朱幽昕
      • 朱柔宛
      • 朱韵妮
      • 朱翔铃
      • 朱岚煜
      • 朱岚歆
      • 朱岚虞
      • 朱馨影
      • 朱思瑛
      • 朱怡瑛
      • 朱娜瑛
      • 朱怡蝶
      • 朱珊嫣
      • 朱宸嫣
      • 朱馨羽
      • 朱南嫣
      • 朱柔嫣
      • 朱幽影
      • 朱音缘
      • 朱幽嫣
      • 朱幽蝶
      • 朱春嫣
      • 朱怡瑶
      • 朱恬嫣
      • 朱幽瑶
      • 朱柔影
      • 朱姿嫣
      • 朱思影
      • 朱怡嫣
      • 朱思缘
      • 朱秋嫣
      • 朱映缘
      • 朱素嫣
      • 朱珊瑛
      • 朱怡影
      • 朱幽绿
      • 朱夏嫣
      • 朱姿缘
      • 朱缘玲
      • 朱婉裳
      • 朱缘珊
      • 朱璐瑛
      • 朱迎嫣
      • 朱悦嫣
      • 朱黛瑛
      • 朱旋嫣
      • 朱珠嫣
      • 朱影娜
      • 朱彩嫣
      • 朱韵馨
      • 朱缘馨
      • 朱忆瑛
      • 朱韵曦
      • 朱忆瑜
      • 朱以珊
      • 朱紫瑛
      • 朱紫嫣
      • 朱梨艳
      • 朱影珊
      • 朱娅艳
      • 朱婉瑜
      • 朱幼珊
      • 朱婉嫣
      • 朱缘曦
      • 朱婉婵
      • 朱姿岚
      • 朱紫影
      • 朱韵凌
      • 朱韵夏
      • 朱姿翔
      • 朱幽舒
      • 朱怡婷
      • 朱韵倩
      • 朱怡岚
      • 朱幽絮
      • 朱韵娜
      • 朱怡絮
      • 朱怡曦
      • 朱婉缘
      • 朱春岚
      • 朱韵素
      • 朱怡晴
      • 朱婉瑶
      • 朱玥婷
      • 朱缘瑾
      • 朱忆静
      • 朱忆璇
      • 朱忆倩
      • 朱缘璇
      • 朱忆瑾
      • 朱优璇
      • 朱忆晓
      • 朱岚羽
      • 朱忆彤
      • 朱忆姗
      • 朱忆宛
      • 朱璐宛
      • 朱忆妮
      • 朱璐依
      • 朱采婉
      • 朱忆依
      • 朱采依
      • 朱蝶婉
      • 朱忆晴
      • 朱黛岚
      • 朱忆絮
      • 朱缘娅
      • 朱影甜
      • 朱韵歆
      • 朱忆媛
      • 朱韵钰
      • 朱岚影
      • 朱冬岚
      • 朱蝶娅
      • 朱缘瑜
      • 朱蝶嫣
      • 朱瑶翔
      • 朱缘媛

      朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 朱思冰
      • 朱柔羽
      • 朱柔冰
      • 朱思羽
      • 朱素霄
      • 朱倩慕
      • 朱珊影
      • 朱宸婵
      • 朱珊叶
      • 朱纹婵
      • 朱珊缘
      • 朱素影
      • 朱珊漫
      • 朱珊霄
      • 朱珊婵
      • 朱倩影
      • 朱倩霄
      • 朱宸慕
      • 朱倩婵
      • 朱韵秀
      • 朱柔忆
      • 朱柔凝
      • 朱柔霎
      • 朱思燕
      • 朱姿静
      • 朱韵瑜
      • 朱思凝
      • 朱思静
      • 朱思润
      • 朱思洁
      • 朱姿洁
      • 朱思霜
      • 朱韵翠
      • 朱思忆
      • 朱柔霜
      • 朱玥静
      • 朱宸霞
      • 朱珊霜
      • 朱珊妙
      • 朱素霞
      • 朱素妙
      • 朱笑霜
      • 朱素妍
      • 朱倩霜
      • 朱珊缦
      • 朱珊邑
      • 朱倩缦
      • 朱素缦
      • 朱素霜
      • 朱珊妍
      • 朱纹静
      • 朱宸润
      • 朱珊静
      • 朱素凝
      • 朱珊凝
      • 朱倩霎
      • 朱素霎
      • 朱珊润
      • 朱素洁
      • 朱素依
      • 朱珊雨
      • 朱寒瑜
      • 朱盈姿
      • 朱姿盈
      • 朱柔怡
      • 朱思玥
      • 朱舒华
      • 朱珊依
      • 朱秋柔
      • 朱岚嫦
      • 朱涵瑜
      • 朱岚瑜
      • 朱柔柔
      • 朱盈思
      • 朱姿香
      • 朱云嫦
      • 朱香思
      • 朱怡思
      • 朱春姿
      • 朱思姿
      • 朱秋春
      • 朱雯睿
      • 朱柔思
      • 朱珊明
      • 朱寒睿
      • 朱素雨
      • 朱素姗
      • 朱秋姿
      • 朱柔玫
      • 朱云瑜
      • 朱红姿
      • 朱春香
      • 朱香春
      • 朱惠嫦
      • 朱思思
      • 朱素沁
      • 朱秋盈
      • 朱舒嫣
      • 朱絮嫣
      • 朱素明
      • 朱珊姗
      • 朱思盈
      • 朱春柔
      • 朱思怡
      • 朱珊宛
      • 朱纹青
      • 朱幽思
      • 朱思秋
      • 朱美春
      • 朱素宛
      • 朱珊沁
      • 朱秋玫
      • 朱幽柔
      • 朱盼儿
      • 朱思雨
      • 朱思沁
      • 朱盈青
      • 朱幽儿
      • 朱春沁
      • 朱思依
      • 朱思宛
      • 朱柔明
      • 朱思明
      • 朱幽姗
      • 朱思馥
      • 朱柔依
      • 朱秋姗
      • 朱思青
      • 朱柔沐
      • 朱春儿
      • 朱秋双
      • 朱柔宛
      • 朱春姗
      • 朱柔姗
      • 朱雯歆
      • 朱寒铃
      • 朱翔铃
      • 朱涵歆
      • 朱惠钰
      • 朱舒铃
      • 朱雯诗
      • 朱惠歆
      • 朱岚歆
      • 朱雯钰
      • 朱淑钰
      • 朱惠诗
      • 朱馨影
      • 朱思漫
      • 朱思瑛
      • 朱珊瑜
      • 朱宸瑜
      • 朱珊嫣
      • 朱盈瑜
      • 朱宸嫣
      • 朱秋睿
      • 朱馨羽
      • 朱素睿
      • 朱思华
      • 朱柔霄
      • 朱柔嫦
      • 朱盼翠
      • 朱柔嫣
      • 朱秋婵
      • 朱柔漫
      • 朱春翠
      • 朱思睿
      • 朱春嫣
      • 朱思萍
      • 朱珊华
      • 朱倩华
      • 朱春萍
      • 朱素嫦
      • 朱柔华
      • 朱秋慕
      • 朱纹瑜
      • 朱姿婵
      • 朱秋翠
      • 朱馨冰
      • 朱珊凤
      • 朱柔影
      • 朱姿瑜
      • 朱姿嫣
      • 朱春华
      • 朱素华
      • 朱素瑜
      • 朱姿睿
      • 朱思影
      • 朱思舞
      • 朱宸华
      • 朱思缘
      • 朱秋嫣
      • 朱珊碧
      • 朱柔瑜
      • 朱素嫣
      • 朱思嫦
      • 朱香瑜
      • 朱珊瑛
      • 朱春漫
      • 朱姿缘
      • 朱馨妍

      朱姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 朱思冰
      • 朱薇冰
      • 朱柏冰
      • 朱芊冰
      • 朱柔冰
      • 朱盈竹
      • 朱香冰
      • 朱芍冰
      • 朱盈冰
      • 朱素霄
      • 朱倩慕
      • 朱芳霄
      • 朱芳漫
      • 朱花慕
      • 朱纹萱
      • 朱纹婵
      • 朱桐霄
      • 朱花慧
      • 朱芳慕
      • 朱珊漫
      • 朱珊霄
      • 朱桐慕
      • 朱娥萱
      • 朱桃慕
      • 朱倩霄
      • 朱宸慕
      • 朱桐漫
      • 朱纹娇
      • 朱桃漫
      • 朱柳缦
      • 朱蕾凝
      • 朱香莲
      • 朱柳霎
      • 朱薇洁
      • 朱柔凝
      • 朱盈蓉
      • 朱美莲
      • 朱香霞
      • 朱蕾碧
      • 朱柔霎
      • 朱蕾妍
      • 朱虹霞
      • 朱薇华
      • 朱薇萍
      • 朱彦凝
      • 朱玫霞
      • 朱思凝
      • 朱红霞
      • 朱思润
      • 朱玫霞
      • 朱柏凝
      • 朱香凝
      • 朱思洁
      • 朱姿洁
      • 朱虹凝
      • 朱思霜
      • 朱薇妍
      • 朱盈凝
      • 朱柳凝
      • 朱柔霜
      • 朱彦霞
      • 朱芳妙
      • 朱纹莲
      • 朱纹玉
      • 朱宸霞
      • 朱纹妍
      • 朱桐霜
      • 朱珊霜
      • 朱芷霞
      • 朱芙霞
      • 朱珊妙
      • 朱桑缦
      • 朱芝霞
      • 朱素霞
      • 朱桑霞
      • 朱纹妙
      • 朱素妙
      • 朱笑霜
      • 朱芳妍
      • 朱芳霜
      • 朱芳缦
      • 朱素妍
      • 朱倩霜
      • 朱珊缦
      • 朱桂霞
      • 朱倩缦
      • 朱素缦
      • 朱芳霞
      • 朱素霜
      • 朱花缦
      • 朱桐江
      • 朱娟霞
      • 朱珊妍
      • 朱纹静
      • 朱宸润
      • 朱芷洁
      • 朱芳霎
      • 朱桐洁
      • 朱素凝
      • 朱珊凝
      • 朱倩霎
      • 朱倚润
      • 朱桂洁
      • 朱芝凝
      • 朱芳凝
      • 朱纹洁
      • 朱素霎
      • 朱芳润
      • 朱桐润
      • 朱桑凝
      • 朱珊润
      • 朱桐霎
      • 朱素洁
      • 朱桂凝
      • 朱薇涵
      • 朱涵菲
      • 朱寒鸣
      • 朱芳雨
      • 朱香柏
      • 朱珊雨
      • 朱清梦
      • 朱寒瑜
      • 朱盈姿
      • 朱茵华
      • 朱姿盈
      • 朱惠菲
      • 朱淑华
      • 朱舒华
      • 朱云华
      • 朱雯碧
      • 朱蕾淑
      • 朱淑梦
      • 朱涵华
      • 朱涵瑜
      • 朱寒梦
      • 朱红柏
      • 朱柏盈
      • 朱盈思
      • 朱玫盈
      • 朱雯语
      • 朱姿香
      • 朱云嫦
      • 朱惠菱
      • 朱香思
      • 朱惠语
      • 朱惠舞
      • 朱云菡
      • 朱雯睿
      • 朱珊明
      • 朱寒睿
      • 朱素雨
      • 朱寒华
      • 朱淑菲
      • 朱雯萍
      • 朱红芊
      • 朱柔玫
      • 朱云瑜
      • 朱盈盈
      • 朱倚佩
      • 朱红姿
      • 朱涵菡
      • 朱寒菊
      • 朱茵萍
      • 朱清华
      • 朱春香
      • 朱清嘉
      • 朱娥佳
      • 朱香春
      • 朱惠嫦
      • 朱惠兰
      • 朱云梦
      • 朱纹欣
      • 朱惠华
      • 朱桐沐
      • 朱素沁
      • 朱薇清
      • 朱雯嘉
      • 朱云兰
      • 朱香波
      • 朱雯鸣
      • 朱秋盈
      • 朱寒舞
      • 朱素明
      • 朱雯菱
      • 朱芙沁
      • 朱思盈
      • 朱涵绮
      • 朱涵菱
      • 朱媚嘉
      • 朱薇惠
      • 朱纹青
      • 朱彦盈
      • 朱美春
      • 朱珊沁
      • 朱秋玫
      • 朱涵语
      • 朱惠菡
      • 朱淑语
      • 朱薇雯
      • 朱淑菡

      朱姓历史名人:

      朱元璋:明朝开国皇帝。元末农民起义,他参加了郭子兴领导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(北京),推翻元朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
      朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
      朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其子友珪所杀。
      朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
      朱亥:战国勇士,魏国人。是朱姓最早出人头地的人物。据说他力大无穷,勇气过人,曾经凭着40斤重的铁锤,保存了情势危急的赵国。
      朱载堉:明朝音律学家、数学家。

      朱姓聚集地:

      迁徙分布
      朱姓发源于今河南、安徽间地及江苏省境。西汉朱质有二子:朱禹、朱卓。朱禹在东汉后期的党锢之祸中被杀,子孙避难逃到丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发展繁衍。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后又迁至广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
      (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东的许多地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,从明代开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
      朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗汉门,夏率众起义,以反清复明相号召,称“大明重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取得大胜,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和。后在清政府渡海进攻下,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭佳屿、恒春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾的新竹、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
      堂号
      '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿洞书院讲学,所以称为'白鹿堂'。
      '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行都要以身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
      '折槛堂':汉代时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为皇帝信任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了皇帝,立即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向皇帝摆出张禹的罪恶事实,大讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手攀着金殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果把殿槛扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,皇帝被朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,释放并奖励了朱云,把张禹交大理寺查办。过后大臣要派工人修理殿槛,皇帝意味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨自己,也勉励大家都要象朱云一样敢于向我提意见。'
      朱氏还以'凤阳'为堂号。


      上一条:胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)    下一条:朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)
      本文标题:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48750.html