1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 何姓男宝宝起名_姓何的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:07:00

      导语何姓男宝宝起名_姓何的男孩名字(满分/高分),何姓是当今中国姓氏排行第十七位的大姓,人口众多,约占全国汉族人口的百分之一点二。那么何姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      在当今,何姓在南方各省区中,一般均占各省人口的百分之一以上,而在北方省区中仅占百分之零点五左右,人口最集中的当属四川、广东、湖南三省,约占全国汉族何姓人口的百分之四十四。何姓是当今中国姓氏排行第十七位的大姓,人口众多,约占全国汉族人口的百分之一点二。那么何姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      何姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 何明高
      • 何果谦
      • 何果弥
      • 何雨高
      • 何果峰
      • 何宜峰
      • 何东谦
      • 何果凌
      • 何果伦
      • 何涛君
      • 何果展
      • 何果鸿
      • 何松良
      • 何昊谦
      • 何宜泽
      • 何果遥
      • 何宜隆
      • 何松朋
      • 何果烈
      • 何果晋
      • 何果洋
      • 何松江
      • 何果原
      • 何明谦
      • 何果泽
      • 何果灿
      • 何果哲
      • 何果恒
      • 何果庭
      • 何果洪
      • 何丰材
      • 何果绩
      • 何果隆
      • 何建利
      • 何冠宏
      • 何冠良
      • 何俊材
      • 何建江
      • 何炫谷
      • 何冠江
      • 何柏志
      • 何泰君
      • 何柏江
      • 何劲杉
      • 何建君
      • 何建志
      • 何波杉
      • 何波言
      • 何冠朋
      • 何肖朋
      • 何冠君
      • 何冠伯
      • 何柏君
      • 何冠达
      • 何柏龙
      • 何建瑾
      • 何柏树
      • 何冠道
      • 何松瀚
      • 何柏达
      • 何炫桦
      • 何丰曲
      • 何劲树
      • 何松年
      • 何肖霖
      • 何松腾
      • 何丰旭
      • 何俊桦
      • 何炫朴
      • 何冠霖
      • 何柏桦
      • 何劲翰
      • 何松帆
      • 何冠龙
      • 何建达
      • 何冠瑾
      • 何建璋
      • 何建树
      • 何劲桦
      • 何建桦
      • 何建润
      • 何建龙
      • 何松全
      • 何俊树
      • 何泰桦
      • 何冠璋
      • 何涛曲
      • 何建霖
      • 何建翰
      • 何柏瑾
      • 何劲龙
      • 何冠桦
      • 何风桦
      • 何柏遥
      • 何冠泽
      • 何肖泽
      • 何柏霜
      • 何建贤
      • 何柏震
      • 何炫毅
      • 何冠霄
      • 何俊标
      • 何建德
      • 何柏鸿
      • 何柏兴
      • 何建隆
      • 何炫庆
      • 何柏毅
      • 何波贤
      • 何冠辉
      • 何柯鸿
      • 何冠兴
      • 何风啸
      • 何肖乐
      • 何柏辉
      • 何冠庆
      • 何俊庆
      • 何冠谦
      • 何建毅
      • 何泰谦
      • 何柏德
      • 何建庆
      • 何肖辉
      • 何肖谦
      • 何泰庆
      • 何柯泽
      • 何冠贤
      • 何泰贤
      • 何俊毅
      • 何冠标
      • 何柯辉
      • 何泰毅
      • 何俊贤
      • 何冠震
      • 何建辉
      • 何风庆
      • 何炫谦
      • 何冠遥
      • 何波毅
      • 何冠鸿
      • 何劲鸿
      • 何建兴
      • 何建绩
      • 何冠灿
      • 何波庆
      • 何若宁
      • 何彬图
      • 何彬嘉
      • 何强歌
      • 何健荣
      • 何彬豪
      • 何苑荣
      • 何健福
      • 何章嘉
      • 何果霖
      • 何浩荣
      • 何彬宁
      • 何强豪
      • 何若福
      • 何果翰
      • 何雨树
      • 何苑福
      • 何宜桦
      • 何彬华
      • 何若菲
      • 何果桦
      • 何宜霖
      • 何若嘉
      • 何昊桦
      • 何健宁
      • 何果达
      • 何强荣
      • 何浩嘉
      • 何强华
      • 何国华
      • 何果璋
      • 何健豪
      • 何果龙
      • 何雪嘉
      • 何若豪
      • 何苑嘉
      • 何若尘
      • 何国豪
      • 何国福
      • 何明桦
      • 何健华
      • 何宜润
      • 何国宁
      • 何若溪
      • 何雨桦
      • 何康宁
      • 何国嘉
      • 何国荣
      • 何彬福
      • 何彬荣
      • 何苑宁
      • 何果润
      • 何风劲
      • 何东雨
      • 何松嘉

      何姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 何昊阳
      • 何昊绩
      • 何昊远
      • 何岩哲
      • 何丰延
      • 何果凌
      • 何依伦
      • 何果伦
      • 何果展
      • 何松良
      • 何依隆
      • 何昊谦
      • 何彤轩
      • 何果遥
      • 何宜隆
      • 何果烈
      • 何果晋
      • 何果灿
      • 何昊隆
      • 何昊哲
      • 何果哲
      • 何昊庭
      • 何丰辰
      • 何果庭
      • 何丰材
      • 何果绩
      • 何果隆
      • 何建利
      • 何俊辰
      • 何俊利
      • 何冠良
      • 何俊材
      • 何炫志
      • 何炫谷
      • 何泰佑
      • 何柏志
      • 何俊延
      • 何泰君
      • 何泰辰
      • 何建志
      • 何炫辰
      • 何炫均
      • 何泰延
      • 何幽志
      • 何冠达
      • 何柏龙
      • 何泰龙
      • 何建瑾
      • 何俊勋
      • 何冠道
      • 何柏达
      • 何俊龙
      • 何幽龙
      • 何炫桦
      • 何丰曲
      • 何松年
      • 何松腾
      • 何炫璋
      • 何丰旭
      • 何俊桦
      • 何炫朴
      • 何泰运
      • 何幽达
      • 何炫龙
      • 何冠龙
      • 何建达
      • 何丰耀
      • 何冠瑾
      • 何建璋
      • 何炫融
      • 何炫勋
      • 何泰达
      • 何泰勋
      • 何建龙
      • 何松全
      • 何俊树
      • 何泰桦
      • 何泰瑾
      • 何冠璋
      • 何柏瑾
      • 何劲龙
      • 何俊璋
      • 何泰璋
      • 何丰宇
      • 何炫德
      • 何俊逸
      • 何柏遥
      • 何泰德
      • 何泰远
      • 何俊欧
      • 何俊磊
      • 何泰磊
      • 何炫毅
      • 何炫逸
      • 何俊标
      • 何炫隆
      • 何建德
      • 何建隆
      • 何炫庆
      • 何泰遥
      • 何肖乐
      • 何俊庆
      • 何俊远
      • 何泰谦
      • 何柏德
      • 何炫叶
      • 何幽隆
      • 何泰庆
      • 何泰贤
      • 何俊毅
      • 何幽德
      • 何泰毅
      • 何俊贤
      • 何致远
      • 何泰隆
      • 何泰乐
      • 何炫谦
      • 何冠遥
      • 何炫绩
      • 何建绩
      • 何俊德
      • 何冠灿
      • 何若宁
      • 何彬图
      • 何昊瑾
      • 何岩达
      • 何章宁
      • 何章嘉
      • 何章硕
      • 何彬宁
      • 何岩龙
      • 何昊桦
      • 何章维
      • 何健宁
      • 何章玮
      • 何果达
      • 何章境
      • 何昊龙
      • 何果璋
      • 何果龙
      • 何昊运
      • 何若尘
      • 何国宁
      • 何康宁
      • 何苑宁
      • 何果易
      • 何幽俊
      • 何丰硕
      • 何昊岩
      • 何彤彤
      • 何冠俊
      • 何柏俊
      • 何肖南
      • 何建俊
      • 何章旦
      • 何若论
      • 何俊冠
      • 何彬德
      • 何章卫
      • 何丰嘉
      • 何炫柏
      • 何昊东
      • 何彤彤
      • 何泰炫
      • 何果昊
      • 何建南
      • 何苑德
      • 何泰勇
      • 何昊坤
      • 何章磊
      • 何依忠
      • 何昊忠
      • 何炫俊
      • 何章冬
      • 何果来
      • 何国德
      • 何肖俊
      • 何炫勇
      • 何松宁
      • 何章古
      • 何泰俊
      • 何俊勇
      • 何依征
      • 何冠南
      • 何伟德
      • 何章贤
      • 何建泰
      • 何冠泰
      • 何炫泰
      • 何国进
      • 何俊南
      • 何致泰
      • 何章逸
      • 何俊柏
      • 何章庆
      • 何泰奇
      • 何俊彤
      • 何昊柏
      • 何丰岩
      • 何幽忠

      何姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 何昊阳
      • 何岩轩
      • 何昊远
      • 何岩哲
      • 何青阳
      • 何丰延
      • 何岩书
      • 何尚远
      • 何依伦
      • 何尚轩
      • 何昌轩
      • 何金城
      • 何依隆
      • 何彤轩
      • 何岩峻
      • 何依城
      • 何丰辰
      • 何昌远
      • 何尚阳
      • 何岩城
      • 何俊辰
      • 何星佑
      • 何泰佑
      • 何春佑
      • 何俊延
      • 何幽辰
      • 何泰辰
      • 何信辰
      • 何星延
      • 何幽余
      • 何信延
      • 何星辰
      • 何炫辰
      • 何炫均
      • 何泰延
      • 何幽志
      • 何信佑
      • 何星余
      • 何星运
      • 何俊勋
      • 何幽龙
      • 何星融
      • 何泰运
      • 何幽达
      • 何幽锦
      • 何炫融
      • 何炫勋
      • 何泰勋
      • 何信勋
      • 何丰宇
      • 何俊逸
      • 何信卫
      • 何星磊
      • 何思远
      • 何星逸
      • 何泰远
      • 何俊欧
      • 何幽磊
      • 何星卫
      • 何俊磊
      • 何泰磊
      • 何炫逸
      • 何信阳
      • 何星阳
      • 何幽锋
      • 何俊远
      • 何施欧
      • 何炫叶
      • 何幽锐
      • 何星远
      • 何幽隆
      • 何春磊
      • 何信磊
      • 何幽逸
      • 何幽远
      • 何幽德
      • 何春逸
      • 何致远
      • 何星欧
      • 何信逸
      • 何绍玮
      • 何昌融
      • 何伟硕
      • 何岩达
      • 何依钱
      • 何章硕
      • 何昌运
      • 何岩龙
      • 何野诚
      • 何商玮
      • 何绍硕
      • 何章维
      • 何章玮
      • 何尚勋
      • 何章境
      • 何昊运
      • 何伟瑜
      • 何伟诚
      • 何幽俊
      • 何昌依
      • 何丰硕
      • 何岩昌
      • 何昊岩
      • 何金坤
      • 何伟逸
      • 何章卫
      • 何幽信
      • 何星勇
      • 何伟锐
      • 何商磊
      • 何泰勇
      • 何昊坤
      • 何昌坤
      • 何章磊
      • 何依忠
      • 何晨叶
      • 何商逸
      • 何绍永
      • 何尚坤
      • 何炫勇
      • 何绍磊
      • 何商永
      • 何俊勇
      • 何伟锋
      • 何依征
      • 何伟德
      • 何晨逸
      • 何绍逸
      • 何信勇
      • 何章逸
      • 何幽春
      • 何幽昌
      • 何丰岩
      • 何幽忠
      • 何岩星
      • 何泰岩
      • 何依昭
      • 何星坤
      • 何俊依
      • 何尚勇
      • 何岩泰
      • 何俊坤
      • 何昌勇
      • 何幽岩
      • 何炫坤
      • 何泰坤
      • 何信岩
      • 何昊勇
      • 何韵舟
      • 何镜宇
      • 何韵舟
      • 何韵宇
      • 何识宇
      • 何韵羽
      • 何识亦
      • 何昌逸
      • 何幽宁
      • 何春玮
      • 何泰硕
      • 何岩卫
      • 何幽瑞
      • 何依德
      • 何俊维
      • 何青逸
      • 何昊逸
      • 何尚磊
      • 何青卫
      • 何昌欧
      • 何尚欧
      • 何昌磊
      • 何幽睿
      • 何岩乐
      • 何星玮
      • 何幽诚
      • 何彤逸
      • 何泰维
      • 何星维
      • 何炫硕
      • 何俊玮
      • 何信玮
      • 何昊磊
      • 何尚影
      • 何昌影
      • 何岩磊
      • 何尚逸
      • 何尚卫
      • 何韵辰
      • 何镜延
      • 何镜辰
      • 何识均
      • 何镜余
      • 何识辰
      • 何镜佑
      • 何识佑
      • 何识延
      • 何峻磊
      • 何亦哲
      • 何峻宇
      • 何亦轩
      • 何展欧

      何姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 何明刚
      • 何昌峻
      • 何青聪
      • 何尚聪
      • 何青泽
      • 何承泽
      • 何青阳
      • 何雨峻
      • 何岩书
      • 何尚峻
      • 何尚远
      • 何尚泽
      • 何尚轩
      • 何尚洪
      • 何昌轩
      • 何金城
      • 何金峰
      • 何明书
      • 何昌泽
      • 何昌祖
      • 何尚鸿
      • 何昌恒
      • 何青书
      • 何雨刚
      • 何承峰
      • 何岩峻
      • 何尚刚
      • 何尚祖
      • 何金泽
      • 何明峻
      • 何昌鸿
      • 何青峰
      • 何昌远
      • 何尚阳
      • 何尚恒
      • 何星朋
      • 何信朋
      • 何星佑
      • 何信江
      • 何春佑
      • 何星宏
      • 何信辰
      • 何星延
      • 何信延
      • 何星辰
      • 何信秀
      • 何星伯
      • 何信宏
      • 何星江
      • 何波秀
      • 何信佑
      • 何星余
      • 何星运
      • 何春翰
      • 何星融
      • 何信锦
      • 何春霖
      • 何信霖
      • 何星锦
      • 何信翰
      • 何幽锦
      • 何星润
      • 何秋潭
      • 何信勋
      • 何信卫
      • 何春泽
      • 何星磊
      • 何思远
      • 何星逸
      • 何星卫
      • 何施锋
      • 何信阳
      • 何星阳
      • 何信鸿
      • 何波锐
      • 何幽锋
      • 何秋满
      • 何星泽
      • 何信万
      • 何春鸿
      • 何施欧
      • 何信聪
      • 何幽锐
      • 何星远
      • 何星辉
      • 何波锋
      • 何春磊
      • 何信泽
      • 何信磊
      • 何星泽
      • 何春逸
      • 何春辉
      • 何信辉
      • 何星欧
      • 何星复
      • 何星鸿
      • 何星霄
      • 何信逸
      • 何绍玮
      • 何昌融
      • 何绍福
      • 何雪睿
      • 何尚霖
      • 何昌锦
      • 何商豪
      • 何依钱
      • 何昌润
      • 何商诚
      • 何雪瑞
      • 何浩诚
      • 何昌运
      • 何晨华
      • 何野诚
      • 何商玮
      • 何浩齐
      • 何昌翰
      • 何绍硕
      • 何尚勋
      • 何商睿
      • 何尚锦
      • 何昌霖
      • 何明锦
      • 何浩瑞
      • 何晨瑞
      • 何绍诚
      • 何晨睿
      • 何雪诚
      • 何商齐
      • 何伟瑜
      • 何晨诚
      • 何伟诚
      • 何昌依
      • 何岩昌
      • 何岸青
      • 何商锐
      • 何金坤
      • 何昌明
      • 何绍辉
      • 何绍弘
      • 何绍平
      • 何昌秉
      • 何涛聚
      • 何绍兴
      • 何幽信
      • 何信波
      • 何秋风
      • 何海生
      • 何星勇
      • 何伟锐
      • 何昌雨
      • 何商磊
      • 何星波
      • 何涛睿
      • 何昌坤
      • 何晨叶
      • 何尚雨
      • 何雨青
      • 何商逸
      • 何绍永
      • 何星皇
      • 何涛瑞
      • 何尚坤
      • 何晨仕
      • 何涛诚
      • 何星风
      • 何尚岸
      • 何绍玄
      • 何绍磊
      • 何星信
      • 何商永
      • 何伟锋
      • 何星星
      • 何春星
      • 何信星
      • 何风信
      • 何尚明
      • 何雨昌
      • 何晨辉
      • 何晨逸
      • 何信施
      • 何晨锋
      • 何承昌
      • 何晨弘
      • 何承雨
      • 何尚青
      • 何绍逸
      • 何涛齐
      • 何信勇
      • 何幽春
      • 何幽昌
      • 何金星
      • 何涛承
      • 何信昌
      • 何尚信
      • 何岩星
      • 何青泉
      • 何昌涛
      • 何尚星
      • 何星承
      • 何信明

      何姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 何明刚
      • 何明高
      • 何青泽
      • 何明鸿
      • 何果弥
      • 何承泽
      • 何雨高
      • 何雨峻
      • 何涛宏
      • 何果峰
      • 何宜峰
      • 何涛君
      • 何明恒
      • 何尚泽
      • 何尚洪
      • 何果鸿
      • 何金峰
      • 何明书
      • 何宜泽
      • 何昌泽
      • 何明泽
      • 何尚鸿
      • 何昌恒
      • 何松朋
      • 何雨刚
      • 何承峰
      • 何雨鸿
      • 何果洋
      • 何松江
      • 何明谦
      • 何果泽
      • 何雨泽
      • 何果恒
      • 何金泽
      • 何明峻
      • 何果洪
      • 何昌鸿
      • 何青峰
      • 何尚恒
      • 何星朋
      • 何冠宏
      • 何建江
      • 何信朋
      • 何冠江
      • 何信江
      • 何星宏
      • 何柏江
      • 何风宏
      • 何波江
      • 何波杉
      • 何波言
      • 何星伯
      • 何信宏
      • 何冠朋
      • 何肖朋
      • 何冠伯
      • 何星江
      • 何波秀
      • 何春翰
      • 何松瀚
      • 何风润
      • 何肖霖
      • 何涛帆
      • 何冠霖
      • 何劲翰
      • 何松帆
      • 何春霖
      • 何信霖
      • 何风翰
      • 何涛冰
      • 何信翰
      • 何涛瀚
      • 何建润
      • 何星润
      • 何涛曲
      • 何秋潭
      • 何波翰
      • 何建霖
      • 何建翰
      • 何风桦
      • 何风震
      • 何春泽
      • 何冠泽
      • 何肖泽
      • 何柏霜
      • 何风鸿
      • 何柏震
      • 何波鸿
      • 何冠霄
      • 何信鸿
      • 何柏鸿
      • 何柏兴
      • 何波锐
      • 何波贤
      • 何冠辉
      • 何柯鸿
      • 何冠兴
      • 何风啸
      • 何秋满
      • 何柏辉
      • 何星泽
      • 何风兴
      • 何信万
      • 何春鸿
      • 何肖辉
      • 何星辉
      • 何柯泽
      • 何波锋
      • 何信泽
      • 何波辉
      • 何星泽
      • 何风泽
      • 何柯辉
      • 何波泽
      • 何春辉
      • 何信辉
      • 何冠震
      • 何建辉
      • 何风庆
      • 何星复
      • 何波毅
      • 何冠鸿
      • 何星鸿
      • 何劲鸿
      • 何星霄
      • 何建兴
      • 何波庆
      • 何绍福
      • 何彬豪
      • 何雪睿
      • 何健福
      • 何尚霖
      • 何商豪
      • 何明翰
      • 何昌润
      • 何果霖
      • 何浩荣
      • 何强豪
      • 何雨翰
      • 何雪瑞
      • 何浩诚
      • 何浩福
      • 何若福
      • 何果翰
      • 何雨树
      • 何晨华
      • 何浩华
      • 何苑福
      • 何浩齐
      • 何彬华
      • 何昌翰
      • 何宜霖
      • 何雨润
      • 何浩嘉
      • 何强华
      • 何国华
      • 何健豪
      • 何昌霖
      • 何明锦
      • 何雪嘉
      • 何浩瑞
      • 何若豪
      • 何国豪
      • 何国福
      • 何明桦
      • 何健华
      • 何宜润
      • 何浩豪
      • 何雪诚
      • 何若溪
      • 何雨桦
      • 何彬福
      • 何果润
      • 何明明
      • 何风劲
      • 何东雨
      • 何浩兴
      • 何彬兴
      • 何柯勉
      • 何岸青
      • 何苑兴
      • 何若民
      • 何果岸
      • 何国震
      • 何昌明
      • 何健白
      • 何国弘
      • 何浩平
      • 何雨杭
      • 何若平
      • 何波彦
      • 何康平
      • 何绍辉
      • 何苑平
      • 何建波
      • 何绍弘
      • 何浩本
      • 何康弘
      • 何绍平
      • 何彬弘

      历史名人:

      何休:东汉杰出经学家。自小笃志好学,精研六经,诸儒莫及。历十七年,作《春秋公羊解诂》。
      何景明:明朝文学家。与李梦阳主张文仿秦汉,诗宗盛唐,称'复古派'。与梦阳、边贡、徐祯卿并称'四杰'。为'七子'首领。
      何承天:南朝宋时无神论思想家、天文学家。博通经史,精历算,曾考定'元嘉历',改平朔为定朔,使日月食必在朔望,对后世历法变革有很大影响。
      何晏:三国时玄学家。汉大将军何进之孙。与夏侯玄、开弼等为魏晋玄学的主要创始者之一。倡导玄学,崇尚清淡,开一时之风气。

      聚集地:

      迁徙分布
      西汉至两晋时期,何氏分布于今河南、安徽、山东、江西、四川、广东、湖北、江苏、陕西、湖南等省的一些地方。西晋末年,中原何氏有移居福建者,即永嘉入闽八族之一。唐代,中原何氏又有两次入闽;一是唐高宗时,光州固始人何嗣韩随陈元光入闽,在福建安家;二是唐僖宗时,又有固始人随王潮、王审之入闽。此后,何氏又有多次迁徙。南宋淳佑年间,何逖基由螺阳迁居温陵、浔江,后隐居清源洞。宋代,何氏还有一支自庐江迁往福建、南京、江西,至宋末元初,有一支由武平经江西寻邬、定南、龙南入广东翁源,另一支由武平入广东东蕉岭、大埔、梅县,再分支各地。明末,何斌在台湾担任
      台湾的何姓,与大陆的何姓同宗同祖,一脉相承。现多居住在台北、新竹、彰化、嘉义等县。它是台湾的第二十六个大姓。是来自一水之隔的福建。其远祖,则是康叔虞分居在光州(河南省潢川县)的后代。因此,台湾的何姓和韩姓也原是一家人。明末天启年间,就有一位郑芝龙的旧部何斌,在台湾担任荷兰人的通事。通事是一种专门担任翻译的职务。何斌是一位占有重要地位的人。正是由于他的游说,当时在福建高举反清复明旗帜的郑成功,才会渡海而进到台湾来。在郑成功据台期间,福建的何姓也纷纷到了台湾。清朝时,到台湾来开创新天地的何姓更多,在凤山、基隆、士林内双溪、台中东势,以及新竹宝山乡,都有何姓的足迹。荷兰人的通事,是为何姓最早入台者。当然以后有的又进而远徙东南亚及欧美一些国家和地区。
      堂号
      '水部堂':南朝何逊,官尚书水部郎,诗文很有名,著有《何水部集》。


      上一条:何姓女宝宝起名_姓何的女孩名字(满分/高分)    下一条:郭姓女宝宝起名_姓郭的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:何姓男宝宝起名_姓何的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48757.html