1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:30:00

      导语罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分),当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      罗姓宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 罗若哲
      • 罗棕腾
      • 罗鼎凯
      • 罗国洪
      • 罗敬棕
      • 罗章嘉
      • 罗乔耀
      • 罗熙尧
      • 罗强文
      • 罗强福
      • 罗楷闲
      • 罗杰瀚
      • 罗彬文
      • 罗鼎皓
      • 罗若文
      • 罗健元
      • 罗敬博
      • 罗若菲
      • 罗彬哲
      • 罗强豪
      • 罗楠智
      • 罗若天
      • 罗乔腾
      • 罗国庭
      • 罗敬云
      • 罗浩高
      • 罗若峰
      • 罗琪渊
      • 罗康宁
      • 罗熙皓
      • 罗彬图
      • 罗健伦
      • 罗若宁
      • 罗健华
      • 罗国文
      • 罗苑荣
      • 罗雪芹
      • 罗敬理
      • 罗楠博
      • 罗浩气
      • 罗彬元
      • 罗国荣
      • 罗国哲
      • 罗景瀚
      • 罗国晋
      • 罗杰腾
      • 罗楠栋
      • 罗国宁
      • 罗浩元
      • 罗楷栋
      • 罗彬月
      • 罗鼎棋
      • 罗国高
      • 罗浩原
      • 罗楷博
      • 罗健宁
      • 罗楷皓
      • 罗苑月
      • 罗苑元
      • 罗强恒
      • 罗彬原
      • 罗强歌
      • 罗雪元
      • 罗若尘
      • 罗国嘉
      • 罗雪嘉
      • 罗深蓝
      • 罗英方
      • 罗棋宝
      • 罗苑文
      • 罗祺杰
      • 罗尧瀚
      • 罗章原
      • 罗彬嘉
      • 罗苑福
      • 罗苑宁
      • 罗楷渊
      • 罗晖杰
      • 罗国耿
      • 罗彬荣
      • 罗熙栋
      • 罗敬杰
      • 罗彬福
      • 罗健福
      • 罗健凌
      • 罗杰耀
      • 罗国豪
      • 罗强华
      • 罗楷智
      • 罗彬宁
      • 罗琪栋
      • 罗楠尧
      • 罗浩荣
      • 罗敬皓
      • 罗祺云
      • 罗敬渊
      • 罗彬华
      • 罗若福
      • 罗祺凯
      • 罗健洋
      • 罗康文
      • 罗敬凯
      • 罗国福
      • 罗浩月
      • 罗国峰
      • 罗苑嘉
      • 罗敬寒
      • 罗熙杰
      • 罗健哲
      • 罗若庭
      • 罗雪月
      • 罗健豪
      • 罗强荣
      • 罗强洋
      • 罗棋瀚
      • 罗琪景
      • 罗国月
      • 罗健洪
      • 罗章元
      • 罗彬庭
      • 罗乾元
      • 罗楠云
      • 罗康峰
      • 罗敬尧
      • 罗敬普
      • 罗若原
      • 罗鼎栋
      • 罗若嘉
      • 罗皓腾
      • 罗敬栋
      • 罗若元
      • 罗楠杰
      • 罗若豪
      • 罗浩嘉
      • 罗皓耀
      • 罗楷尧
      • 罗彬豪
      • 罗楠渊
      • 罗杰宝
      • 罗苑哲
      • 罗若凌
      • 罗健荣
      • 罗健展
      • 罗国华
      • 罗楠雄
      • 罗若恒
      • 罗健文
      • 罗月谷
      • 罗天材
      • 罗木谷
      • 罗木朋
      • 罗文君
      • 罗木泽
      • 罗木灿
      • 罗月谦
      • 罗月朋
      • 罗木言
      • 罗木遥
      • 罗木良
      • 罗月杉
      • 罗文谦
      • 罗月鸿
      • 罗木隆
      • 罗木何
      • 罗木志
      • 罗文材
      • 罗木谦
      • 罗月泽
      • 罗月池
      • 罗木宏
      • 罗木弥
      • 罗月遥
      • 罗元良
      • 罗月灿
      • 罗月良
      • 罗月江
      • 罗月宏
      • 罗元君
      • 罗月何
      • 罗月隆
      • 罗文康
      • 罗杰雷
      • 罗景楠
      • 罗月康
      • 罗博业
      • 罗文启
      • 罗雄琪
      • 罗景楷
      • 罗博琦
      • 罗天强
      • 罗棕琦
      • 罗博义
      • 罗月邦
      • 罗皓楷
      • 罗渊义
      • 罗智业
      • 罗皓琦
      • 罗木乾
      • 罗尧熙
      • 罗木启

      罗姓宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 罗若哲
      • 罗棕腾
      • 罗鼎凯
      • 罗章嘉
      • 罗乔耀
      • 罗鼎皓
      • 罗彬哲
      • 罗楠智
      • 罗智腾
      • 罗章宁
      • 罗若天
      • 罗乔腾
      • 罗国庭
      • 罗康宁
      • 罗彬图
      • 罗健伦
      • 罗若宁
      • 罗敬理
      • 罗圣智
      • 罗国哲
      • 罗鼎智
      • 罗国晋
      • 罗杰腾
      • 罗国宁
      • 罗鼎棋
      • 罗章伦
      • 罗健宁
      • 罗若尘
      • 罗棋宝
      • 罗章原
      • 罗苑宁
      • 罗章烈
      • 罗国耿
      • 罗健凌
      • 罗杰耀
      • 罗章玮
      • 罗楷智
      • 罗彬宁
      • 罗章天
      • 罗章境
      • 罗章晋
      • 罗健哲
      • 罗若庭
      • 罗章哲
      • 罗章元
      • 罗彬庭
      • 罗鼎栋
      • 罗皓腾
      • 罗皓耀
      • 罗杰宝
      • 罗章轩
      • 罗苑哲
      • 罗若凌
      • 罗健展
      • 罗章维
      • 罗天遥
      • 罗天材
      • 罗木灿
      • 罗引志
      • 罗木遥
      • 罗木良
      • 罗天绩
      • 罗木隆
      • 罗木志
      • 罗天辰
      • 罗月遥
      • 罗天佑
      • 罗元良
      • 罗月灿
      • 罗天志
      • 罗月良
      • 罗天隆
      • 罗天余
      • 罗月隆
      • 罗天强
      • 罗智业
      • 罗天启
      • 罗天章
      • 罗智敬
      • 罗智义
      • 罗智楷
      • 罗皓驰
      • 罗天振
      • 罗棕照
      • 罗天乾
      • 罗天伟
      • 罗天国
      • 罗智鼎
      • 罗月翎
      • 罗智群
      • 罗棋鼎
      • 罗月章
      • 罗智琦
      • 罗乔驰
      • 罗鼎坤
      • 罗圣忠
      • 罗鼎昊
      • 罗琪忠
      • 罗敬来
      • 罗鼎东
      • 罗鼎忠
      • 罗祺知
      • 罗鼎岩
      • 罗敬昊
      • 罗楷彤
      • 罗楷忠
      • 罗圣昊
      • 罗敬易
      • 罗棋俊
      • 罗棋拓
      • 罗棋南
      • 罗智勇
      • 罗智南
      • 罗棕泰
      • 罗智冠
      • 罗棋泰
      • 罗智俊
      • 罗乔俊
      • 罗智炫
      • 罗杰南
      • 罗皓泰
      • 罗景俊
      • 罗乔南
      • 罗楷韬
      • 罗尧俊
      • 罗乔炫
      • 罗皓南
      • 罗景泰
      • 罗杰泰
      • 罗杰炫
      • 罗木俊
      • 罗天柏
      • 罗天炫
      • 罗天南
      • 罗月泰
      • 罗天劲
      • 罗木泰
      • 罗天俊
      • 罗天幽
      • 罗月俊
      • 罗引泰
      • 罗健宝
      • 罗若耀
      • 罗国耀
      • 罗强耀
      • 罗若宝
      • 罗健耀
      • 罗伟耀
      • 罗强腾
      • 罗国腾
      • 罗章耀
      • 罗彬耀
      • 罗章宝
      • 罗若腾
      • 罗健腾
      • 罗旦奇
      • 罗玉彤
      • 罗古易
      • 罗古昊
      • 罗冬奇
      • 罗敬宁
      • 罗鼎荣
      • 罗敬畅
      • 罗圣图
      • 罗鼎元
      • 罗韵鼎
      • 罗圣天
      • 罗圣宁
      • 罗楠天
      • 罗楷天
      • 罗鼎硕
      • 罗鼎天
      • 罗敬天
      • 罗鼎维
      • 罗古烈
      • 罗贤凌
      • 罗叶烈
      • 罗德原
      • 罗古伦
      • 罗德恩
      • 罗叶凌
      • 罗叶庭
      • 罗叶伦
      • 罗贤哲
      • 罗古凌
      • 罗贤烈
      • 罗古耀
      • 罗德高
      • 罗德轩
      • 罗叶哲
      • 罗旦庭
      • 罗德晋
      • 罗厉轩
      • 罗卫凌
      • 罗贤伦
      • 罗乐城
      • 罗啸哲
      • 罗德展
      • 罗古庭
      • 罗德哲

      罗姓宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 罗伟宸
      • 罗绍轩
      • 罗靖翔
      • 罗绍玮
      • 罗圣智
      • 罗伟刚
      • 罗圣盛
      • 罗圣捷
      • 罗晨轩
      • 罗伟诚
      • 罗川翔
      • 罗野轩
      • 罗章玮
      • 罗伟硕
      • 罗绍硕
      • 罗章境
      • 罗商玮
      • 罗伟瑜
      • 罗伟峻
      • 罗圣翔
      • 罗野刚
      • 罗商轩
      • 罗唯仁
      • 罗章轩
      • 罗圣超
      • 罗伟轩
      • 罗章维
      • 罗川轩
      • 罗引志
      • 罗天辰
      • 罗天佑
      • 罗少辰
      • 罗天余
      • 罗引辰
      • 罗千轩
      • 罗天伟
      • 罗捷圣
      • 罗鼎坤
      • 罗圣青
      • 罗圣昌
      • 罗圣忠
      • 罗川岩
      • 罗川坤
      • 罗靖坤
      • 罗圣依
      • 罗鼎岩
      • 罗新坤
      • 罗圣坤
      • 罗圣昊
      • 罗善勇
      • 罗智勇
      • 罗朝勇
      • 罗钦勇
      • 罗天幽
      • 罗引泰
      • 罗伟耀
      • 罗世坤
      • 罗圣睿
      • 罗千玮
      • 罗圣图
      • 罗新硕
      • 罗圣诚
      • 罗韵鼎
      • 罗圣天
      • 罗圣硕
      • 罗圣宁
      • 罗靖硕
      • 罗新玮
      • 罗裕玮
      • 罗镜意
      • 罗鼎硕
      • 罗圣齐
      • 罗川玮
      • 罗圣仁
      • 罗圣玮
      • 罗圣瑞
      • 罗鼎维
      • 罗世轩
      • 罗叶烈
      • 罗叶笑
      • 罗叶祖
      • 罗叶城
      • 罗德恩
      • 罗叶峻
      • 罗叶凌
      • 罗叶庭
      • 罗叶伦
      • 罗叶轩
      • 罗磊峻
      • 罗叶书
      • 罗德轩
      • 罗叶哲
      • 罗叶益
      • 罗厉轩
      • 罗卫凌
      • 罗锐轩
      • 罗世恩
      • 罗锋轩
      • 罗乐城
      • 罗圣丰
      • 罗德翔
      • 罗叶量
      • 罗叶翔
      • 罗世翔
      • 罗叶顺
      • 罗智韵
      • 罗叶朝
      • 罗叶智
      • 罗叶循
      • 罗逸盛
      • 罗叶钦
      • 罗叶盛
      • 罗捷韵
      • 罗叶捷
      • 罗叶斯
      • 罗叶尊
      • 罗宇均
      • 罗如佑
      • 罗亦佑
      • 罗亦延
      • 罗伟光
      • 罗亦志
      • 罗亦秀
      • 罗亦均
      • 罗亦余
      • 罗绍宇
      • 罗亦良
      • 罗晨宇
      • 罗西辰
      • 罗章宇
      • 罗晨羽
      • 罗西佑
      • 罗任延
      • 罗宇良
      • 罗亦辰
      • 罗宇志
      • 罗舟辰
      • 罗章亦
      • 罗商宇
      • 罗宇辰
      • 罗伟宇
      • 罗全佑
      • 罗野光
      • 罗钦逸
      • 罗镜宇
      • 罗捷欧
      • 罗朝磊
      • 罗钟逸
      • 罗隆逸
      • 罗远忠
      • 罗远磊
      • 罗叶灿
      • 罗韵羽
      • 罗叶钟
      • 罗韵宇
      • 罗灿坤
      • 罗韵舟
      • 罗钦磊
      • 罗卫光
      • 罗远欧
      • 罗远蝶
      • 罗灿卫
      • 罗捷逸
      • 罗远锐
      • 罗叶临
      • 罗德宇
      • 罗励磊
      • 罗临逸
      • 罗善磊
      • 罗叶光
      • 罗叶亦
      • 罗世宇
      • 罗识宇
      • 罗隆岩
      • 罗叶阳
      • 罗钟磊
      • 罗临卫
      • 罗捷磊
      • 罗朝卫
      • 罗德远
      • 罗识亦
      • 罗逸光
      • 罗世羽
      • 罗钟卫
      • 罗远尚
      • 罗远昌
      • 罗临磊
      • 罗远逸
      • 罗远坤
      • 罗叶宇
      • 罗钟欧
      • 罗德阳
      • 罗朝逸
      • 罗叶羽
      • 罗朝叶
      • 罗叶遥
      • 罗俊翔
      • 罗野璋
      • 罗远耀
      • 罗少圣

      罗姓宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 罗晨方
      • 罗绍诚
      • 罗熙胜
      • 罗绍方
      • 罗商诚
      • 罗新顺
      • 罗晨文
      • 罗靖闲
      • 罗熙捷
      • 罗雪睿
      • 罗伟宸
      • 罗川钦
      • 罗商文
      • 罗绍轩
      • 罗绍睿
      • 罗商峻
      • 罗靖翔
      • 罗绍玮
      • 罗裕博
      • 罗新盛
      • 罗浩瑞
      • 罗绍福
      • 罗绍刚
      • 罗靖渊
      • 罗千超
      • 罗晨豪
      • 罗伟刚
      • 罗晨瑞
      • 罗川喻
      • 罗圣盛
      • 罗圣捷
      • 罗捷瀚
      • 罗浩修
      • 罗晨轩
      • 罗晨峰
      • 罗靖云
      • 罗川盛
      • 罗商睿
      • 罗商峰
      • 罗雪诚
      • 罗绍峻
      • 罗伟诚
      • 罗靖博
      • 罗雪峻
      • 罗川翔
      • 罗新渊
      • 罗新云
      • 罗绍硕
      • 罗浩诚
      • 罗浩仁
      • 罗晨诚
      • 罗熙顺
      • 罗商玮
      • 罗晨华
      • 罗熙盛
      • 罗伟瑜
      • 罗新捷
      • 罗钦瀚
      • 罗伟峻
      • 罗新朝
      • 罗新博
      • 罗绍洋
      • 罗新雄
      • 罗新胜
      • 罗朝瀚
      • 罗川博
      • 罗浩峻
      • 罗善瀚
      • 罗野刚
      • 罗商豪
      • 罗浩睿
      • 罗晨睿
      • 罗商轩
      • 罗商齐
      • 罗新闲
      • 罗唯仁
      • 罗圣超
      • 罗浩瑜
      • 罗晨少
      • 罗川善
      • 罗雪瑞
      • 罗川斯
      • 罗川祖
      • 罗少鸿
      • 罗少宏
      • 罗川轩
      • 罗少泽
      • 罗千峻
      • 罗少朋
      • 罗川峰
      • 罗川峻
      • 罗少辰
      • 罗川洪
      • 罗仁鸿
      • 罗千轩
      • 罗捷靖
      • 罗文绍
      • 罗捷千
      • 罗朝裕
      • 罗捷新
      • 罗寒川
      • 罗云新
      • 罗朝晖
      • 罗捷港
      • 罗文祥
      • 罗雄靖
      • 罗钦千
      • 罗捷裕
      • 罗善熙
      • 罗捷晖
      • 罗朝港
      • 罗少晨
      • 罗博新
      • 罗善川
      • 罗少祥
      • 罗朝熙
      • 罗朝靖
      • 罗文崇
      • 罗钦川
      • 罗善晖
      • 罗钦靖
      • 罗博靖
      • 罗博裕
      • 罗钦凡
      • 罗少邦
      • 罗博川
      • 罗胜游
      • 罗捷熙
      • 罗捷川
      • 罗晨鹤
      • 罗捷圣
      • 罗寒新
      • 罗川涛
      • 罗圣青
      • 罗圣昌
      • 罗新雨
      • 罗川明
      • 罗熙青
      • 罗裕昌
      • 罗川岩
      • 罗靖明
      • 罗川雨
      • 罗靖昌
      • 罗川岸
      • 罗川承
      • 罗熙昌
      • 罗千青
      • 罗川坤
      • 罗裕明
      • 罗新昌
      • 罗晖昌
      • 罗川青
      • 罗靖坤
      • 罗千涛
      • 罗川昌
      • 罗新承
      • 罗新坤
      • 罗钦泉
      • 罗钦星
      • 罗寒信
      • 罗渊春
      • 罗捷泉
      • 罗捷春
      • 罗善勇
      • 罗裕鹏
      • 罗钦春
      • 罗朝勇
      • 罗新镜
      • 罗寒春
      • 罗朝星
      • 罗捷施
      • 罗渊信
      • 罗善波
      • 罗博信
      • 罗朝春
      • 罗胜春
      • 罗捷风
      • 罗新鹏
      • 罗寒星
      • 罗朝风
      • 罗靖鹏
      • 罗钦勇
      • 罗捷波
      • 罗钦施
      • 罗钦波
      • 罗朝波
      • 罗捷星
      • 罗善风
      • 罗博秋
      • 罗善泉
      • 罗朝信
      • 罗钦风
      • 罗善信
      • 罗博春
      • 罗博星
      • 罗捷信
      • 罗方星
      • 罗方秋
      • 罗文星
      • 罗文春

      罗姓宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 罗晨方
      • 罗熙胜
      • 罗国洪
      • 罗浩豪
      • 罗绍方
      • 罗熙尧
      • 罗晨文
      • 罗靖闲
      • 罗强文
      • 罗强福
      • 罗楷闲
      • 罗杰瀚
      • 罗彬文
      • 罗若文
      • 罗敬博
      • 罗熙捷
      • 罗雪睿
      • 罗强豪
      • 罗商文
      • 罗浩福
      • 罗敬云
      • 罗浩高
      • 罗若峰
      • 罗裕博
      • 罗琪渊
      • 罗熙皓
      • 罗浩瑞
      • 罗渊瀚
      • 罗绍福
      • 罗健华
      • 罗国文
      • 罗雪芹
      • 罗楠博
      • 罗熙博
      • 罗靖渊
      • 罗浩气
      • 罗景瀚
      • 罗莫闲
      • 罗晨豪
      • 罗熙云
      • 罗浩元
      • 罗浩原
      • 罗楷博
      • 罗强恒
      • 罗捷瀚
      • 罗雪元
      • 罗浩修
      • 罗雪嘉
      • 罗深蓝
      • 罗英方
      • 罗苑文
      • 罗尧瀚
      • 罗晨峰
      • 罗靖云
      • 罗苑福
      • 罗楷渊
      • 罗晖杰
      • 罗商峰
      • 罗浩华
      • 罗熙栋
      • 罗雪诚
      • 罗浩文
      • 罗彬福
      • 罗靖博
      • 罗雪峻
      • 罗健福
      • 罗国豪
      • 罗强华
      • 罗新渊
      • 罗新云
      • 罗浩诚
      • 罗浩荣
      • 罗浩仁
      • 罗祺云
      • 罗敬渊
      • 罗彬华
      • 罗若福
      • 罗熙顺
      • 罗健洋
      • 罗晨华
      • 罗康文
      • 罗国福
      • 罗熙盛
      • 罗浩月
      • 罗国峰
      • 罗敬寒
      • 罗熙杰
      • 罗雪月
      • 罗钦瀚
      • 罗健豪
      • 罗浩峰
      • 罗强洋
      • 罗新博
      • 罗绍洋
      • 罗熙清
      • 罗新雄
      • 罗浩恒
      • 罗棋瀚
      • 罗健洪
      • 罗楠云
      • 罗康峰
      • 罗朝瀚
      • 罗敬普
      • 罗川博
      • 罗熙闲
      • 罗博瀚
      • 罗浩峻
      • 罗善瀚
      • 罗商豪
      • 罗浩睿
      • 罗若豪
      • 罗浩洋
      • 罗浩嘉
      • 罗彬豪
      • 罗楠渊
      • 罗新闲
      • 罗熙寒
      • 罗浩瑜
      • 罗国华
      • 罗雪瑞
      • 罗楠雄
      • 罗若恒
      • 罗健文
      • 罗少鸿
      • 罗少宏
      • 罗文朋
      • 罗少泽
      • 罗文江
      • 罗木朋
      • 罗文君
      • 罗木泽
      • 罗文妙
      • 罗月朋
      • 罗少朋
      • 罗文宏
      • 罗文鸿
      • 罗文泽
      • 罗文谦
      • 罗月鸿
      • 罗文材
      • 罗月泽
      • 罗川峰
      • 罗月池
      • 罗木宏
      • 罗文伯
      • 罗木弥
      • 罗方泽
      • 罗月江
      • 罗月宏
      • 罗方朋
      • 罗方鸿
      • 罗川洪
      • 罗仁鸿
      • 罗文绍
      • 罗文康
      • 罗杰雷
      • 罗博业
      • 罗文启
      • 罗雄琪
      • 罗博琦
      • 罗寒晖
      • 罗寒熙
      • 罗博义
      • 罗月邦
      • 罗渊义
      • 罗博雷
      • 罗寒川
      • 罗云新
      • 罗尧熙
      • 罗皓熙
      • 罗景熙
      • 罗乔晖
      • 罗方彬
      • 罗博楷
      • 罗渊晖
      • 罗雄熙
      • 罗朝晖
      • 罗浩鹤
      • 罗皓晖
      • 罗文邦
      • 罗博楠
      • 罗雄祺
      • 罗寒义
      • 罗渊熙
      • 罗文苑
      • 罗寒祺
      • 罗捷港
      • 罗月望
      • 罗文祥
      • 罗棕熙
      • 罗棋凡
      • 罗博琪
      • 罗文海
      • 罗雄靖
      • 罗文鹤
      • 罗木邦
      • 罗博祺
      • 罗文若
      • 罗方健
      • 罗善熙

      历史名人:

      罗贯中:元末明初杰出小说家,今山西太原人。他一生相传作过'十七史'演义,现存有《三国志通俗演义》、《隋唐志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》等,其中代表作《三国演义》(简称)为'中国古代四大名著'之一。
      罗聘:清代著名画家,为江苏甘泉(今江都)人。画人物、佛像、山水、花果、梅、兰、竹等,无所不工。其笔调奇创,超逸不群,别具一格,为'扬州八怪'之一。其子允绍、允缵,均善画梅,人称'罗家梅派'。
      罗存:画家,今河南开封人。喜作小景山水画,极有韵致,时人评价他的画作,'披图便知登高望远,鱼鸟往还,浩然有江湖之思'。
      罗隐:唐代文学家,余杭人。所作散文小品,笔锋犀利,鲁迅谓其所著〈谗书〉'几乎全部是抗争和愤激之谈'。
      罗邺:唐代诗人,余杭人。有'素有英姿,笔端超绝'之誉,号'诗中虎',为唐代'三罗'之一。

      聚集地:

      迁徙分布
      罗国传至24世万通时,被楚国所灭,万通与次子苍噩逃至襄阳黄龙洞避隐,其长子芳噩逃往四川。周显王时,有31世罗乘迁往枝江,其孙罗守陇自枝江迁至今湖南长沙。40世罗君用次子罗珠迁居豫章(今江西南昌)西山,为豫章罗氏一世祖。唐昭宗时,罗珠28世孙罗景新迁往虔州虔化(今江西宁都),31世有两支分别徙居广东大埔、兴宁。45世罗尚立,元代由虔州迁居福建汀州宁化石壁村,明代又迁往上杭县扶阳,其子罗新松徙广东梅州。另外,罗国亡国后,罗氏有部分人从滇南、滇东迁入湄南河下游,融入泰族;迁入四川的有一部分定居阆中,后成为板楯蛮七姓之首姓大族,有的融入土家族或彝族;还有一支迁入贵州东部、南部,融入布依族;迁到湘南的,有的融入瑶族。隋唐以前,除上述地区外,罗氏还分布于今山西、陕西、河北、河南、山东、安徽、浙江、江苏等省的一些地方。唐高宗总章年间,有河南罗氏随陈政、陈元光父子入闽,在福建安家落户。自清代开始,居住在广东梅县、大埔、及福建宁化等地的罗氏,曾多次向台湾迁徙,还有一些人迁往南洋的文岛(印尼)等国家。其中,祖籍广东嘉应州梅县石扇堡的罗芳伯在西婆罗洲(今加里曼岛)建立了一个共和制的兰芳国,实行'兰芳大总长制',立国时间达108年(1777--1885)。
      罗氏,在台湾是个较为普遍的姓氏。台湾的罗姓,来自福建宁化。主要集中居住在苗栗和新竹两县,其他各县市也散居不少。台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的。
      堂号
      '尊尧堂'、'豫章堂':罗氏郡望豫章。宋朝时候,豫章人罗从彦是大儒陈颐、程颢的再传弟子。他谨慎地遵守老师的教训,隐居不愿做官,传朱熹的理学,著有《尊尧录》。人们称他'豫章先生'。


      上一条:罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)    下一条:梁姓女宝宝起名_姓梁的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48763.html