1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:52:00

      导语郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分),郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 郑乔月
      • 郑皓月
      • 郑寒元
      • 郑棋文
      • 郑乔天
      • 郑棋天
      • 郑皓文
      • 郑皓天
      • 郑景元
      • 郑景天
      • 郑棕天
      • 郑景文
      • 郑棋元
      • 郑博月
      • 郑棕元
      • 郑博元
      • 郑皓元
      • 郑皓方
      • 郑智元
      • 郑杰元
      • 郑渊元
      • 郑杰方
      • 郑寒月
      • 郑乔文
      • 郑乔宁
      • 郑渊嘉
      • 郑景宁
      • 郑楠耀
      • 郑渊荣
      • 郑云轻
      • 郑智嘉
      • 郑博嘉
      • 郑皓荣
      • 郑皓福
      • 郑敬耀
      • 郑敬瀚
      • 郑尧荣
      • 郑杰豪
      • 郑乔华
      • 郑博荣
      • 郑棕宁
      • 郑乔豪
      • 郑皓嘉
      • 郑棋豪
      • 郑景豪
      • 郑智荣
      • 郑景嘉
      • 郑楷瀚
      • 郑敬腾
      • 郑楠瀚
      • 郑棋嘉
      • 郑棕嘉
      • 郑楷腾
      • 郑雄荣
      • 郑杰宁
      • 郑皓宁
      • 郑棋荣
      • 郑乔嘉
      • 郑棋语
      • 郑棕华
      • 郑棋福
      • 郑尧畅
      • 郑敬凡
      • 郑敬琦
      • 郑敬照
      • 郑煜祺
      • 郑熙敬
      • 郑鼎业
      • 郑祺义
      • 郑敬驰
      • 郑熙楠
      • 郑敬晖
      • 郑涛东
      • 郑松昊
      • 郑敬群
      • 郑琪义
      • 郑楠敬
      • 郑琪熙
      • 郑楠鼎
      • 郑杰鹤
      • 郑楠义
      • 郑尧鹤
      • 郑敬熙
      • 郑松林
      • 郑楠楠
      • 郑楠晖
      • 郑楷敬
      • 郑敬楠
      • 郑楠熙
      • 郑丰季
      • 郑楷熙
      • 郑熙楷
      • 郑鼎义
      • 郑丰林
      • 郑敬里
      • 郑楷群
      • 郑熙义
      • 郑楷琦
      • 郑松奇
      • 郑楠楷
      • 郑敬港
      • 郑涛奇
      • 郑敬业
      • 郑敬楷
      • 郑楷义
      • 郑敬敬
      • 郑松腾
      • 郑松瀚
      • 郑尧瀚
      • 郑杰腾
      • 郑深蓝
      • 郑棋瀚
      • 郑乔腾
      • 郑棋腾
      • 郑棕宝
      • 郑棕耀
      • 郑景宝
      • 郑棕腾
      • 郑景瀚
      • 郑棋宝
      • 郑皓耀
      • 郑乔耀
      • 郑杰瀚
      • 郑杰宝
      • 郑尧腾
      • 郑杰耀
      • 郑皓腾
      • 郑桦鸿
      • 郑向乔
      • 郑朴鸿
      • 郑旭庭
      • 郑旭尧
      • 郑名尧
      • 郑旭乔
      • 郑向杰
      • 郑名景
      • 郑吉杰
      • 郑名杉
      • 郑向言
      • 郑名凯
      • 郑向凯
      • 郑名乔
      • 郑旭哲
      • 郑曲杰
      • 郑旭杰
      • 郑旭博
      • 郑旭棋
      • 郑曲博
      • 郑名杰
      • 郑吉凯
      • 郑旭清
      • 郑旭栋
      • 郑吉宏
      • 郑旭云
      • 郑旭渊
      • 郑旭皓
      • 郑向皓
      • 郑旭智
      • 郑旭伦
      • 郑全杰
      • 郑名皓
      • 郑旭志
      • 郑桦谦
      • 郑冰杰
      • 郑桦高
      • 郑旭耀
      • 郑瑾高
      • 郑瑾原
      • 郑晓耕
      • 郑晓桐
      • 郑桦恒
      • 郑旭瀚
      • 郑旭腾
      • 郑鹏君
      • 郑桦洋
      • 郑桦哲
      • 郑翰高
      • 郑天凯
      • 郑松庆
      • 郑文皓
      • 郑文尧
      • 郑雨杭
      • 郑天杰
      • 郑果易
      • 郑月皓
      • 郑果雨
      • 郑东奇
      • 郑木棕
      • 郑月乔
      • 郑木乔
      • 郑果明
      • 郑果岸
      • 郑宜东
      • 郑松德
      • 郑月普
      • 郑松标
      • 郑方杰
      • 郑文栋
      • 郑月凯
      • 郑果来

      郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 郑乔天
      • 郑棋天
      • 郑皓天
      • 郑智天
      • 郑景天
      • 郑棕天
      • 郑智元
      • 郑乔宁
      • 郑景宁
      • 郑楠耀
      • 郑智嘉
      • 郑圣耀
      • 郑敬耀
      • 郑智玮
      • 郑棕宁
      • 郑智图
      • 郑智荣
      • 郑敬腾
      • 郑圣腾
      • 郑楷腾
      • 郑智畅
      • 郑杰宁
      • 郑皓宁
      • 郑智硕
      • 郑尧畅
      • 郑智宁
      • 郑敬照
      • 郑圣鼎
      • 郑煜祺
      • 郑鼎业
      • 郑敬驰
      • 郑松昊
      • 郑鼎烟
      • 郑楠鼎
      • 郑丰季
      • 郑丰昊
      • 郑圣驰
      • 郑鼎义
      • 郑丰林
      • 郑敬里
      • 郑松腾
      • 郑丰耀
      • 郑杰腾
      • 郑乔腾
      • 郑智腾
      • 郑棋腾
      • 郑棕宝
      • 郑棕耀
      • 郑景宝
      • 郑棕腾
      • 郑棋宝
      • 郑皓耀
      • 郑乔耀
      • 郑杰宝
      • 郑尧腾
      • 郑杰耀
      • 郑智宝
      • 郑皓腾
      • 郑亦凌
      • 郑全佑
      • 郑亦哲
      • 郑旭庭
      • 郑全智
      • 郑亦展
      • 郑宇哲
      • 郑宇庭
      • 郑瑾隆
      • 郑旭哲
      • 郑亦伦
      • 郑亦志
      • 郑亦智
      • 郑旭智
      • 郑旭伦
      • 郑亦烈
      • 郑全杰
      • 郑宇志
      • 郑亦庭
      • 郑旭志
      • 郑宇智
      • 郑旭耀
      • 郑瑾高
      • 郑瑾原
      • 郑晓耕
      • 郑光耀
      • 郑瑾烈
      • 郑道哲
      • 郑晓桐
      • 郑宇宝
      • 郑瑾轩
      • 郑旭腾
      • 郑达城
      • 郑瑾哲
      • 郑晓城
      • 郑亦耀
      • 郑宇耀
      • 郑宇腾
      • 郑桦哲
      • 郑天凯
      • 郑彤彤
      • 郑昊岩
      • 郑天杰
      • 郑果易
      • 郑依征
      • 郑昊忠
      • 郑松德
      • 郑丰磊
      • 郑果来
      • 郑昊坤
      • 郑天景
      • 郑丰乐
      • 郑果昊
      • 郑昊东
      • 郑天皓
      • 郑丰贤
      • 郑依忠
      • 郑天智
      • 郑天栋
      • 郑彤彤
      • 郑玮天
      • 郑月宁
      • 郑智宇
      • 郑天荣
      • 郑智光
      • 郑皓光
      • 郑天硕
      • 郑月畅
      • 郑荣天
      • 郑棋全
      • 郑智旭
      • 郑天玮
      • 郑智全
      • 郑尧光
      • 郑棕光
      • 郑棋光
      • 郑景光
      • 郑皓全
      • 郑昊松
      • 郑楷韬
      • 郑畅翔
      • 郑玮智
      • 郑荣智
      • 郑果晋
      • 郑昊庭
      • 郑果伦
      • 郑果展
      • 郑果哲
      • 郑昊轩
      • 郑昊伦
      • 郑果庭
      • 郑依伦
      • 郑果凌
      • 郑昊哲
      • 郑彤轩
      • 郑敬冬
      • 郑古章
      • 郑棋隆
      • 郑景灿
      • 郑智灿
      • 郑古振
      • 郑景隆
      • 郑皓隆
      • 郑杰遥
      • 郑智谦
      • 郑智远
      • 郑冬彬
      • 郑古翎
      • 郑冬健
      • 郑棋励
      • 郑皓哲
      • 郑敬璋
      • 郑敬达
      • 郑棋耿
      • 郑乔哲
      • 郑木泰
      • 郑乔晋
      • 郑天幽
      • 郑敬瑾
      • 郑宝宇
      • 郑鼎达
      • 郑智高
      • 郑楷瑾
      • 郑古易
      • 郑杰哲
      • 郑鼎勋
      • 郑天南
      • 郑智伦
      • 郑圣达
      • 郑景庭
      • 郑天柏
      • 郑鼎龙
      • 郑杰伦
      • 郑杰晋
      • 郑鼎璋
      • 郑玉彤
      • 郑楠璋
      • 郑楷龙
      • 郑鼎融
      • 郑天劲
      • 郑棋哲
      • 郑棋伦

      郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 郑朝引
      • 郑钦玮
      • 郑善玮
      • 郑朝境
      • 郑圣耀
      • 郑捷玮
      • 郑智玮
      • 郑朝玮
      • 郑捷硕
      • 郑钦维
      • 郑朝维
      • 郑圣腾
      • 郑朝硕
      • 郑智硕
      • 郑善维
      • 郑圣川
      • 郑圣鼎
      • 郑捷誉
      • 郑靖意
      • 郑新圣
      • 郑善誉
      • 郑圣驰
      • 郑圣靖
      • 郑朝誉
      • 郑圣傲
      • 郑懿轩
      • 郑宇善
      • 郑任延
      • 郑宇盛
      • 郑亦凌
      • 郑宇轩
      • 郑全佑
      • 郑亦哲
      • 郑如佑
      • 郑亦顺
      • 郑亦辰
      • 郑亦轩
      • 郑亦展
      • 郑西翔
      • 郑宇哲
      • 郑宇庭
      • 郑亦佑
      • 郑舟轩
      • 郑宇捷
      • 郑西轩
      • 郑任翔
      • 郑宇均
      • 郑宇辰
      • 郑亦伦
      • 郑舟佑
      • 郑亦斯
      • 郑亦钦
      • 郑亦志
      • 郑亦智
      • 郑宇翔
      • 郑亦善
      • 郑亦均
      • 郑宇超
      • 郑宇胜
      • 郑亦余
      • 郑宇顺
      • 郑宇刚
      • 郑亦烈
      • 郑亦延
      • 郑宇志
      • 郑亦庭
      • 郑亦城
      • 郑亦尊
      • 郑亦峻
      • 郑舟辰
      • 郑宇峻
      • 郑亦书
      • 郑宇智
      • 郑宇恩
      • 郑亦胜
      • 郑亦笑
      • 郑亦秀
      • 郑识辰
      • 郑镜辰
      • 郑识均
      • 郑镜余
      • 郑韵辰
      • 郑宇宝
      • 郑瑾轩
      • 郑镜延
      • 郑达城
      • 郑晓城
      • 郑镜佑
      • 郑亦耀
      • 郑宇耀
      • 郑识佑
      • 郑识延
      • 郑宇腾
      • 郑昊岩
      • 郑依征
      • 郑昌依
      • 郑岩坤
      • 郑丰磊
      • 郑昊坤
      • 郑昌坤
      • 郑岩昌
      • 郑金坤
      • 郑依忠
      • 郑玮天
      • 郑玮仁
      • 郑智宇
      • 郑引诚
      • 郑天硕
      • 郑捷宇
      • 郑捷亦
      • 郑朝羽
      • 郑天玮
      • 郑善宇
      • 郑钦宇
      • 郑朝亦
      • 郑少维
      • 郑睿翔
      • 郑瑜翔
      • 郑玮翔
      • 郑瑞翔
      • 郑畅翔
      • 郑玮智
      • 郑玮胜
      • 郑依城
      • 郑尚轩
      • 郑岩城
      • 郑金城
      • 郑昌轩
      • 郑昊轩
      • 郑依伦
      • 郑岩书
      • 郑彤轩
      • 郑圣永
      • 郑钦阳
      • 郑世伟
      • 郑捷阳
      • 郑捷远
      • 郑智远
      • 郑新永
      • 郑天幽
      • 郑捷轩
      • 郑宝宇
      • 郑鼎勋
      • 郑钦轩
      • 郑圣锦
      • 郑圣达
      • 郑朝城
      • 郑世坤
      • 郑鼎融
      • 郑钦境
      • 郑丰岩
      • 郑宇良
      • 郑西辰
      • 郑亦刚
      • 郑西佑
      • 郑亦良
      • 郑宇耿
      • 郑丰逸
      • 郑尚坤
      • 郑天翔
      • 郑诚翔
      • 郑岩哲
      • 郑岩轩
      • 郑岩峻
      • 郑朝轩
      • 郑捷益
      • 郑圆融
      • 郑新融
      • 郑圣龙
      • 郑圣瑾
      • 郑引泰
      • 郑智城
      • 郑任轩
      • 郑亦晋
      • 郑捷羽
      • 郑朝宇
      • 郑朝远
      • 郑玮韵
      • 郑新勋
      • 郑朝阳
      • 郑善轩
      • 郑智轩

      郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 郑捷文
      • 郑朝文
      • 郑捷方
      • 郑善仁
      • 郑朝仁
      • 郑朝方
      • 郑博仁
      • 郑朝引
      • 郑渊仁
      • 郑捷仁
      • 郑钦玮
      • 郑博瑞
      • 郑钦瑞
      • 郑善诚
      • 郑捷实
      • 郑善玮
      • 郑朝诚
      • 郑捷睿
      • 郑捷豪
      • 郑新瀚
      • 郑寒睿
      • 郑捷韶
      • 郑朝境
      • 郑朝睿
      • 郑钦华
      • 郑捷玮
      • 郑寒诚
      • 郑善睿
      • 郑捷诚
      • 郑朝韶
      • 郑朝玮
      • 郑博齐
      • 郑捷硕
      • 郑博诚
      • 郑朝豪
      • 郑渊诚
      • 郑捷华
      • 郑朝齐
      • 郑朝实
      • 郑朝银
      • 郑博睿
      • 郑善韶
      • 郑钦维
      • 郑朝维
      • 郑朝瑞
      • 郑朝硕
      • 郑捷齐
      • 郑钦睿
      • 郑钦豪
      • 郑钦诚
      • 郑裕瀚
      • 郑朝华
      • 郑钦韶
      • 郑善维
      • 郑捷瑜
      • 郑钦瑜
      • 郑圣川
      • 郑靖川
      • 郑熙川
      • 郑新川
      • 郑靖晖
      • 郑熙裕
      • 郑捷誉
      • 郑靖意
      • 郑涛承
      • 郑裕熙
      • 郑靖熙
      • 郑新靖
      • 郑新圣
      • 郑裕新
      • 郑善誉
      • 郑靖新
      • 郑熙靖
      • 郑圣靖
      • 郑新晖
      • 郑新熙
      • 郑靖裕
      • 郑裕靖
      • 郑朝誉
      • 郑钦瀚
      • 郑善瀚
      • 郑捷瀚
      • 郑朝瀚
      • 郑宇善
      • 郑舟书
      • 郑任延
      • 郑如盛
      • 郑西宵
      • 郑任宏
      • 郑宇盛
      • 郑任清
      • 郑如佑
      • 郑亦顺
      • 郑西翔
      • 郑名捷
      • 郑名斯
      • 郑向盛
      • 郑百胜
      • 郑名善
      • 郑舟轩
      • 郑宇捷
      • 郑西轩
      • 郑任翔
      • 郑西宏
      • 郑名峻
      • 郑舟洋
      • 郑舟宏
      • 郑舟佑
      • 郑亦斯
      • 郑如峰
      • 郑亦钦
      • 郑任江
      • 郑润聪
      • 郑西超
      • 郑亦善
      • 郑名祖
      • 郑宇超
      • 郑任峻
      • 郑任盛
      • 郑宇胜
      • 郑宇顺
      • 郑宇刚
      • 郑西峰
      • 郑舟朋
      • 郑亦尊
      • 郑亦峻
      • 郑舟辰
      • 郑宇峻
      • 郑亦书
      • 郑舟超
      • 郑向超
      • 郑亦胜
      • 郑西博
      • 郑如云
      • 郑亦笑
      • 郑亦秀
      • 郑识辰
      • 郑镜辰
      • 郑识均
      • 郑冰释
      • 郑镜余
      • 郑镜朋
      • 郑任瀚
      • 郑镜江
      • 郑润峻
      • 郑润刚
      • 郑镜延
      • 郑翰峻
      • 郑镜佑
      • 郑润书
      • 郑镜宏
      • 郑识佑
      • 郑识延
      • 郑识江
      • 郑识宏
      • 郑尚明
      • 郑少博
      • 郑昌依
      • 郑金承
      • 郑少云
      • 郑雨青
      • 郑仁顺
      • 郑昌秉
      • 郑尚雨
      • 郑明昌
      • 郑文胜
      • 郑昌雨
      • 郑方善
      • 郑承昌
      • 郑方超
      • 郑青尚
      • 郑方胜
      • 郑昌坤
      • 郑尚昌
      • 郑尚青
      • 郑昌承
      • 郑文钦
      • 郑文盛
      • 郑岩昌
      • 郑承雨
      • 郑金坤
      • 郑文顺
      • 郑岸青
      • 郑尚岸
      • 郑钦帆
      • 郑钦冰
      • 郑钦舟
      • 郑玮仁
      • 郑瑜文
      • 郑瑞文
      • 郑捷帆
      • 郑云舟
      • 郑引诚
      • 郑誓文
      • 郑诚文
      • 郑寒舟
      • 郑仁华
      • 郑捷宇
      • 郑文诚
      • 郑文瑜

      郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 郑寒元
      • 郑棋文
      • 郑皓文
      • 郑博文
      • 郑捷文
      • 郑博方
      • 郑景文
      • 郑朝文
      • 郑捷方
      • 郑博月
      • 郑朝方
      • 郑博元
      • 郑博仁
      • 郑皓方
      • 郑雄文
      • 郑渊元
      • 郑杰方
      • 郑渊仁
      • 郑寒月
      • 郑乔文
      • 郑博瑞
      • 郑渊嘉
      • 郑博福
      • 郑渊荣
      • 郑云轻
      • 郑捷豪
      • 郑新瀚
      • 郑寒睿
      • 郑博嘉
      • 郑皓福
      • 郑钦华
      • 郑博闻
      • 郑敬瀚
      • 郑寒诚
      • 郑杰豪
      • 郑乔华
      • 郑博荣
      • 郑乔豪
      • 郑棋豪
      • 郑博齐
      • 郑景豪
      • 郑博诚
      • 郑朝豪
      • 郑楷瀚
      • 郑渊诚
      • 郑捷华
      • 郑楠瀚
      • 郑博睿
      • 郑雄豪
      • 郑雄荣
      • 郑钦豪
      • 郑裕瀚
      • 郑朝华
      • 郑熙瀚
      • 郑棕华
      • 郑棋福
      • 郑博华
      • 郑博豪
      • 郑熙川
      • 郑敬凡
      • 郑靖晖
      • 郑熙敬
      • 郑云鹤
      • 郑涛明
      • 郑熙楠
      • 郑敬晖
      • 郑熙裕
      • 郑涛东
      • 郑涛承
      • 郑琪熙
      • 郑裕熙
      • 郑杰鹤
      • 郑尧鹤
      • 郑敬熙
      • 郑楠晖
      • 郑靖熙
      • 郑楠熙
      • 郑涛雨
      • 郑楷熙
      • 郑熙楷
      • 郑博鹤
      • 郑熙靖
      • 郑新晖
      • 郑涛岸
      • 郑熙义
      • 郑新熙
      • 郑敬港
      • 郑涛奇
      • 郑涛瀚
      • 郑松瀚
      • 郑博瀚
      • 郑尧瀚
      • 郑钦瀚
      • 郑深蓝
      • 郑棋瀚
      • 郑渊瀚
      • 郑善瀚
      • 郑景瀚
      • 郑杰瀚
      • 郑捷瀚
      • 郑朝瀚
      • 郑桦鸿
      • 郑向云
      • 郑向乔
      • 郑任宏
      • 郑任清
      • 郑名云
      • 郑润鸿
      • 郑朴鸿
      • 郑名峰
      • 郑名捷
      • 郑名尧
      • 郑向杰
      • 郑名斯
      • 郑润泽
      • 郑向盛
      • 郑百胜
      • 郑名景
      • 郑向恒
      • 郑名杉
      • 郑向言
      • 郑名善
      • 郑名凯
      • 郑向凯
      • 郑名乔
      • 郑旭博
      • 郑西宏
      • 郑曲博
      • 郑名峻
      • 郑名杰
      • 郑名洪
      • 郑名江
      • 郑舟洋
      • 郑名宏
      • 郑旭清
      • 郑舟宏
      • 郑吉宏
      • 郑旭云
      • 郑旭渊
      • 郑如峰
      • 郑任江
      • 郑润聪
      • 郑名博
      • 郑名祖
      • 郑向皓
      • 郑冰宏
      • 郑向洋
      • 郑翰泽
      • 郑向峰
      • 郑百宏
      • 郑名皓
      • 郑西峰
      • 郑舟朋
      • 郑向超
      • 郑西博
      • 郑如云
      • 郑向宏
      • 郑冰杰
      • 郑润洪
      • 郑冰释
      • 郑鹏宏
      • 郑镜朋
      • 郑任瀚
      • 郑镜江
      • 郑桦恒
      • 郑润峻
      • 郑旭瀚
      • 郑鹏君
      • 郑润刚
      • 郑翰峻
      • 郑名瀚
      • 郑润书
      • 郑镜宏
      • 郑桦洋
      • 郑润峰
      • 郑识江
      • 郑识宏
      • 郑翰高
      • 郑润恒
      • 郑文雄
      • 郑文皓
      • 郑文尧
      • 郑雨杭
      • 郑果雨
      • 郑尚明
      • 郑少博
      • 郑涛辉
      • 郑果明
      • 郑果岸
      • 郑少云
      • 郑雨青
      • 郑月普
      • 郑文博
      • 郑方杰
      • 郑文栋
      • 郑昌秉
      • 郑文渊
      • 郑雨果
      • 郑月清
      • 郑尚雨

      郑姓历史名人:

      郑板桥:清朝书画家,善画兰竹,秀丽苍劲,亦工书法,所创'板桥体'独具风格,号称'三绝',是'扬州八怪'之一。
      郑成功:明末名将,唐王赐姓朱名成功,授总统使、诏讨大将军,时人称'国姓爷'。
      郑和:明航海家,本姓马,小字三宝,回族。明入宫为宦官,后从燕王起兵,有功,赐姓郑,曾奉命率舰队七下西洋,途经三十余国,最远曾达非洲东岸、红海和伊斯兰圣地麦加。
      郑国:战国时代的水利家,韩国人。出任关中史官,开凿灌溉渠,称为'郑国渠'。
      郑光祖:元朝著名剧作家,他和关汉卿、马致远、白朴被誉为'元曲四大家',有代表作《倩女幽魂》。
      郑虔:唐朝学者、画家。诗词、书法、画俱佳,尤以山水画见长,玄宗皇帝为之题字'郑虔三绝'。
      郑旦:春秋晚期,吴、越时的巾帼人物。郑旦即西施,经过训练,送到吴国作内应,越王勾践卧薪尝胆,得以'十年生聚,十年教训',终于灭吴。

      郑姓聚集地:

      迁徙分布
      郑氏最早的发源地是今河南省的新郑县。在战国时因为韩国所灭,便散迁到河南东部及山东、安徽等地间。秦时,19世孙郑袭迁司州河南洛阳。27世孙郑其举族迁回荥阳。秦汉以后,郑姓已迁入邻近地区,主要以今山东、安徽、陕西、山西等境为其分布的主要地区。其后29世孙郑宾居山东高密。31世孙郑众之子安世迁居咸阳。因汉武帝令'强宗大族,不得聚居',有24世孙南迁至浙江会稽山阴。郑姓大举南迁始于'永嘉之乱'之时。西晋永嘉二年,'中原板荡,衣冠始入闽者八族',其中第四姓即为郑姓。唐初,河南郑氏又有随陈政、陈元光父子移居福建者。唐末,又有河南故始郑氏随王潮、王审之入闽。播迁至海外,始于清朝,现分布于泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、加拿大、美国等国家。
      郑姓在台湾是一个满缀着荣耀的姓氏,在台湾是第十二大姓,说到台湾的郑氏,人们自然会想起明代收复台湾的郑成功,是他率领数万将士驱走荷兰殖民者,使台湾回到祖国的怀抱。此后他留居台湾,使岛上多一郑姓,所以郑成功是台湾郑姓的开山始祖。郑成功收复台湾五月后病死,传至其孙郑克爽时被满清征服,清延曾下令郑成功后裔及所有郑氏人员全部离台回大陆,可郑姓不仅后裔并未执行,都躲避匿藏起来。大陆郑氏以源源不断涌入台湾,也有郑成功后世族人为避清廷注意之故所致。
      堂号
      '博经堂':东汉郑玄,博览群经,几千人从远方来拜他为师。西汉时期的读书人大都专治一经,郑玄却独自力主博通。
      '安远堂':汉宣帝时,郑吉为侍郎,那时外侮屡屡来犯,郑吉打败了车师,使日逐投降。于是皇帝提他当司马。为了西方国境的安全,又派他为西域都护,封安远侯。


      上一条:郑姓女宝宝起名_姓郑的女孩名字(满分/高分)    下一条:谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48769.html