1. <form id='RFzErq'></form>
    <bdo id='RFzErq'><sup id='RFzErq'><div id='RFzErq'><bdo id='RFzErq'></bdo></div></sup></bdo>

     • 戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-31 8:53:00

      导语戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分),戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 戴荣江
      • 戴敬洪
      • 戴敬峰
      • 戴敬伦
      • 戴敬烈
      • 戴嘉材
      • 戴敬哲
      • 戴豪君
      • 戴琪哲
      • 戴祺峰
      • 戴楷峰
      • 戴敬庭
      • 戴楷原
      • 戴敬高
      • 戴嘉利
      • 戴福杉
      • 戴琪晋
      • 戴嘉朋
      • 戴楷哲
      • 戴嘉宏
      • 戴楠哲
      • 戴熙高
      • 戴敬恒
      • 戴敬洋
      • 戴楠耿
      • 戴福材
      • 戴嘉良
      • 戴荣志
      • 戴敬原
      • 戴鼎原
      • 戴鼎高
      • 戴荣利
      • 戴琪洋
      • 戴嘉志
      • 戴敬东
      • 戴敬林
      • 戴敬明
      • 戴楷明
      • 戴楷彤
      • 戴敬季
      • 戴祺奇
      • 戴琪明
      • 戴敬来
      • 戴楷东
      • 戴祺知
      • 戴楠奇
      • 戴敬易
      • 戴熙林
      • 戴敬昊
      • 戴楷忠
      • 戴琪林
      • 戴楷林
      • 戴琪忠
      • 戴楠明
      • 戴敬奇
      • 戴敬岸
      • 戴敬雨
      • 戴楠枝
      • 戴鼎东
      • 戴敬秉
      • 戴祺林
      • 戴荣柏
      • 戴豪彦
      • 戴荣波
      • 戴荣冠
      • 戴荣泰
      • 戴福彦
      • 戴荣俊
      • 戴嘉俊
      • 戴福柏
      • 戴嘉南
      • 戴嘉彦
      • 戴嘉泉
      • 戴荣南
      • 戴嘉冠
      • 戴菲柯
      • 戴建年
      • 戴波旭
      • 戴泰旭
      • 戴柏帆
      • 戴俊旭
      • 戴冠全
      • 戴冠年
      • 戴冠旭
      • 戴建光
      • 戴冠吉
      • 戴泰吉
      • 戴冠名
      • 戴建全
      • 戴风旭
      • 戴劲帆
      • 戴柏吉
      • 戴柏年
      • 戴炫吉
      • 戴泽吉
      • 戴江曲
      • 戴隆吉
      • 戴灿曲
      • 戴朋吉
      • 戴江旭
      • 戴弥曲
      • 戴何旭
      • 戴谷冰
      • 戴鸿旭
      • 戴谷旭
      • 戴材全
      • 戴江吉
      • 戴灿旭
      • 戴何帆
      • 戴谷帆
      • 戴泽曲
      • 戴志旭
      • 戴弥旭
      • 戴材旭
      • 戴灿吉
      • 戴伯旭
      • 戴君名
      • 戴伯吉
      • 戴君光
      • 戴何曲
      • 戴伯曲
      • 戴励旭
      • 戴隆旭
      • 戴励曲
      • 戴谦吉
      • 戴君帆
      • 戴材帆
      • 戴君旭
      • 戴嘉隆
      • 戴敬腾
      • 戴荣谦
      • 戴菲鸿
      • 戴楷瀚
      • 戴敬瀚
      • 戴楠瀚
      • 戴楷腾
      • 戴嘉鸿
      • 戴鹏东
      • 戴敬耀
      • 戴嘉泽
      • 戴荣鸿
      • 戴豪谦
      • 戴楠耀
      • 戴荣绩
      • 戴何璋
      • 戴谷达
      • 戴鸿原
      • 戴何晋
      • 戴何庭
      • 戴江树
      • 戴谷原
      • 戴弥高
      • 戴君翰
      • 戴君哲
      • 戴何桦
      • 戴何达
      • 戴何峰
      • 戴伯原
      • 戴志高
      • 戴伯桦
      • 戴何霖
      • 戴谷峰
      • 戴谷烈
      • 戴君达
      • 戴谷瑾
      • 戴谷翰
      • 戴君烈
      • 戴朋桦
      • 戴谷哲
      • 戴谷晋
      • 戴君峰
      • 戴材藏
      • 戴君瑾
      • 戴谷庭
      • 戴谷瀚
      • 戴君耿
      • 戴何洋
      • 戴何耀
      • 戴君庭
      • 戴材霖
      • 戴何恒
      • 戴志桦
      • 戴谷璋
      • 戴泽原
      • 戴朋高
      • 戴何伦
      • 戴谷桦
      • 戴君藏
      • 戴谷霖
      • 戴君瀚
      • 戴谷高
      • 戴何凌
      • 戴君龙
      • 戴材瑾
      • 戴古烈
      • 戴敬丰
      • 戴祺丰
      • 戴鼎萧
      • 戴古洋
      • 戴楷涛

      戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 戴敬伦
      • 戴敬烈
      • 戴鼎恩
      • 戴敬哲
      • 戴鼎城
      • 戴琪哲
      • 戴圣耿
      • 戴敬庭
      • 戴鼎哲
      • 戴嘉利
      • 戴鼎轩
      • 戴鼎庭
      • 戴琪晋
      • 戴楷哲
      • 戴煜城
      • 戴楠哲
      • 戴楠耿
      • 戴嘉良
      • 戴荣志
      • 戴鼎伦
      • 戴鼎原
      • 戴鼎高
      • 戴烟轩
      • 戴鼎益
      • 戴荣利
      • 戴圣哲
      • 戴玮志
      • 戴嘉志
      • 戴鼎坤
      • 戴楷彤
      • 戴鼎忠
      • 戴敬来
      • 戴鼎岩
      • 戴祺知
      • 戴敬易
      • 戴鼎昊
      • 戴敬昊
      • 戴楷忠
      • 戴琪忠
      • 戴圣昊
      • 戴鼎东
      • 戴圣忠
      • 戴玮泰
      • 戴玮炫
      • 戴玮南
      • 戴荣泰
      • 戴玮拓
      • 戴玮俊
      • 戴荣俊
      • 戴嘉俊
      • 戴嘉南
      • 戴荣南
      • 戴建年
      • 戴泰宇
      • 戴炫全
      • 戴幽全
      • 戴泰羽
      • 戴泰旭
      • 戴俊旭
      • 戴冠全
      • 戴俊年
      • 戴炫宇
      • 戴冠年
      • 戴俊宇
      • 戴泰光
      • 戴建光
      • 戴泰吉
      • 戴建全
      • 戴泰年
      • 戴柏年
      • 戴炫吉
      • 戴俊羽
      • 戴俊全
      • 戴幽光
      • 戴临宇
      • 戴隆吉
      • 戴灿曲
      • 戴辰光
      • 戴隆宇
      • 戴远光
      • 戴材全
      • 戴志安
      • 戴灿旭
      • 戴志旭
      • 戴灿吉
      • 戴佑全
      • 戴灿宇
      • 戴君光
      • 戴佑年
      • 戴佑光
      • 戴志宇
      • 戴励宇
      • 戴远年
      • 戴励旭
      • 戴临光
      • 戴隆旭
      • 戴励曲
      • 戴临亦
      • 戴嘉隆
      • 戴敬腾
      • 戴畅忆
      • 戴圣耀
      • 戴玮遥
      • 戴圣腾
      • 戴楷腾
      • 戴尘远
      • 戴敬耀
      • 戴韵来
      • 戴韵彤
      • 戴楠耀
      • 戴荣绩
      • 戴何璋
      • 戴灿轩
      • 戴志轩
      • 戴谷达
      • 戴辰达
      • 戴何晋
      • 戴佑哲
      • 戴何庭
      • 戴志凌
      • 戴灿庭
      • 戴君哲
      • 戴何达
      • 戴志高
      • 戴辰龙
      • 戴灿伦
      • 戴隆轩
      • 戴远凌
      • 戴励晋
      • 戴谷烈
      • 戴君达
      • 戴励伦
      • 戴谷瑾
      • 戴君烈
      • 戴志璋
      • 戴谷哲
      • 戴谷晋
      • 戴励庭
      • 戴君瑾
      • 戴隆哲
      • 戴志瑾
      • 戴谷庭
      • 戴远哲
      • 戴励轩
      • 戴临轩
      • 戴辰晋
      • 戴君耿
      • 戴励哲
      • 戴志宝
      • 戴临哲
      • 戴何耀
      • 戴君庭
      • 戴临庭
      • 戴远庭
      • 戴志桦
      • 戴谷璋
      • 戴何伦
      • 戴隆凌
      • 戴志耿
      • 戴临凌
      • 戴辰哲
      • 戴志烈
      • 戴佑龙
      • 戴灿恩
      • 戴灿晋
      • 戴何凌
      • 戴志哲
      • 戴君龙
      • 戴材瑾
      • 戴鼎丰
      • 戴古烈
      • 戴敬丰
      • 戴祺丰
      • 戴鼎萧
      • 戴古凌
      • 戴韵天
      • 戴圣丰
      • 戴鼎松
      • 戴古哲
      • 戴旦庭
      • 戴古庭
      • 戴冬轩
      • 戴古伦
      • 戴楷丰
      • 戴志荣
      • 戴临天
      • 戴德年
      • 戴德光
      • 戴灿元
      • 戴志硕
      • 戴旭德
      • 戴德旭
      • 戴励天
      • 戴羽德
      • 戴全逸
      • 戴亦论
      • 戴卫光
      • 戴佑宁
      • 戴宇乐
      • 戴宇德

      戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 戴川翔
      • 戴银辰
      • 戴誓佑
      • 戴鼎恩
      • 戴千轩
      • 戴鼎城
      • 戴圣耿
      • 戴靖轩
      • 戴瑜辰
      • 戴齐辰
      • 戴瑞余
      • 戴圣轩
      • 戴玮辰
      • 戴鼎轩
      • 戴圣刚
      • 戴瑞辰
      • 戴煜城
      • 戴圣恩
      • 戴睿辰
      • 戴瑞延
      • 戴烟轩
      • 戴银延
      • 戴裕轩
      • 戴鼎益
      • 戴睿余
      • 戴圣峻
      • 戴圣哲
      • 戴瑜延
      • 戴玮志
      • 戴齐佑
      • 戴新恩
      • 戴鼎坤
      • 戴圣昌
      • 戴新坤
      • 戴圣依
      • 戴鼎岩
      • 戴圣青
      • 戴靖坤
      • 戴圣坤
      • 戴圣昊
      • 戴圣忠
      • 戴玮泰
      • 戴玮炫
      • 戴玮星
      • 戴玮南
      • 戴睿勇
      • 戴玮信
      • 戴瑞勇
      • 戴玮拓
      • 戴玮俊
      • 戴泰宇
      • 戴幽全
      • 戴泰羽
      • 戴信宇
      • 戴炫宇
      • 戴星宇
      • 戴俊宇
      • 戴幽宇
      • 戴春宇
      • 戴星羽
      • 戴俊羽
      • 戴幽光
      • 戴信亦
      • 戴远任
      • 戴临宇
      • 戴辰光
      • 戴辰宇
      • 戴隆宇
      • 戴远光
      • 戴辰舟
      • 戴远舟
      • 戴秀宇
      • 戴志安
      • 戴钟亦
      • 戴佑全
      • 戴灿宇
      • 戴佑年
      • 戴佑光
      • 戴志宇
      • 戴励宇
      • 戴远年
      • 戴临亦
      • 戴钟宇
      • 戴识岩
      • 戴畅忆
      • 戴圣耀
      • 戴玮远
      • 戴玮遥
      • 戴圣腾
      • 戴韵依
      • 戴尘远
      • 戴韵昌
      • 戴睿远
      • 戴识坤
      • 戴韵来
      • 戴韵彤
      • 戴镜岩
      • 戴秀轩
      • 戴灿轩
      • 戴志轩
      • 戴辰达
      • 戴佑哲
      • 戴佑勋
      • 戴辰龙
      • 戴隆轩
      • 戴佑峻
      • 戴远凌
      • 戴远刚
      • 戴佑轩
      • 戴远恩
      • 戴远哲
      • 戴励轩
      • 戴远轩
      • 戴临轩
      • 戴辰晋
      • 戴远庭
      • 戴远峻
      • 戴秀勋
      • 戴辰峻
      • 戴辰轩
      • 戴辰哲
      • 戴佑龙
      • 戴灿恩
      • 戴辰书
      • 戴远城
      • 戴川坤
      • 戴韵天
      • 戴世轩
      • 戴圣丰
      • 戴川岩
      • 戴冬轩
      • 戴世恩
      • 戴亦锐
      • 戴叶亦
      • 戴叶羽
      • 戴秀玮
      • 戴西磊
      • 戴志硕
      • 戴羽德
      • 戴亦逸
      • 戴佑诚
      • 戴锐宇
      • 戴亦磊
      • 戴全逸
      • 戴叶舟
      • 戴亦论
      • 戴卫光
      • 戴佑宁
      • 戴宇乐
      • 戴宇德
      • 戴辰齐
      • 戴任磊
      • 戴辰睿
      • 戴亦卫
      • 戴宇逸
      • 戴宇锐
      • 戴宇锋
      • 戴叶宇
      • 戴亦欧
      • 戴亦锋
      • 戴安逸
      • 戴安德
      • 戴志玮
      • 戴秀硕
      • 戴佑齐
      • 戴任逸
      • 戴叶光
      • 戴德宇
      • 戴逸光
      • 戴任延
      • 戴新硕
      • 戴亦辰
      • 戴亦隆
      • 戴全佑
      • 戴宇隆
      • 戴亦良
      • 戴亦佑
      • 戴圣玮
      • 戴圣硕
      • 戴舟佑
      • 戴亦志
      • 戴亦临
      • 戴靖硕
      • 戴宇灿
      • 戴亦遥
      • 戴宇志
      • 戴宇良
      • 戴如佑
      • 戴舟辰
      • 戴亦远
      • 戴圣宁
      • 戴亦延
      • 戴圣瑞
      • 戴川玮
      • 戴西辰
      • 戴鼎维
      • 戴亦聪
      • 戴亦秀
      • 戴圣仁
      • 戴鼎硕

      戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 戴川云
      • 戴川翔
      • 戴川博
      • 戴川盛
      • 戴千超
      • 戴川善
      • 戴川斯
      • 戴川钦
      • 戴川喻
      • 戴熙刚
      • 戴银辰
      • 戴靖洋
      • 戴瑞宏
      • 戴靖刚
      • 戴誓佑
      • 戴千轩
      • 戴川瀚
      • 戴瑞江
      • 戴靖轩
      • 戴瑜辰
      • 戴川祖
      • 戴新刚
      • 戴齐辰
      • 戴熙峻
      • 戴诚江
      • 戴瑞余
      • 戴瑜江
      • 戴瑜宏
      • 戴圣刚
      • 戴瑞辰
      • 戴诚宏
      • 戴瑜朋
      • 戴银江
      • 戴新峰
      • 戴川刚
      • 戴川洪
      • 戴睿辰
      • 戴千峻
      • 戴瑞延
      • 戴新洋
      • 戴裕峻
      • 戴银延
      • 戴裕轩
      • 戴川峰
      • 戴齐宏
      • 戴川峻
      • 戴睿余
      • 戴圣峻
      • 戴瑜延
      • 戴银朋
      • 戴齐佑
      • 戴新恩
      • 戴裕明
      • 戴新雨
      • 戴新承
      • 戴圣昌
      • 戴新明
      • 戴靖明
      • 戴新坤
      • 戴新昌
      • 戴熙青
      • 戴圣青
      • 戴靖坤
      • 戴千涛
      • 戴裕昌
      • 戴晖昌
      • 戴靖昌
      • 戴熙昌
      • 戴千凡
      • 戴睿思
      • 戴瑜波
      • 戴瑜泉
      • 戴瑞泉
      • 戴银星
      • 戴玮星
      • 戴睿勇
      • 戴豪秋
      • 戴诚秋
      • 戴瑜星
      • 戴福春
      • 戴福信
      • 戴玮信
      • 戴瑞勇
      • 戴瑜秋
      • 戴齐风
      • 戴齐星
      • 戴诚信
      • 戴誓风
      • 戴银波
      • 戴银风
      • 戴瑞星
      • 戴睿波
      • 戴瑞波
      • 戴瑞秋
      • 戴豪春
      • 戴信宇
      • 戴星宇
      • 戴春舟
      • 戴信帆
      • 戴春帆
      • 戴星舟
      • 戴春宇
      • 戴星羽
      • 戴风西
      • 戴信亦
      • 戴星帆
      • 戴泽西
      • 戴弥舟
      • 戴钟舟
      • 戴远任
      • 戴泽舟
      • 戴钟帆
      • 戴辰舟
      • 戴远舟
      • 戴秀宇
      • 戴秀名
      • 戴伯任
      • 戴钟亦
      • 戴朋舟
      • 戴秀帆
      • 戴宏舟
      • 戴伯舟
      • 戴钟名
      • 戴钟宇
      • 戴识岩
      • 戴闻声
      • 戴齐泽
      • 戴裕瀚
      • 戴镜昌
      • 戴睿泽
      • 戴睿聪
      • 戴银泽
      • 戴镜承
      • 戴瑞鸿
      • 戴诚泽
      • 戴誓鸿
      • 戴鹏昌
      • 戴诚鸿
      • 戴镜秉
      • 戴瑜鸿
      • 戴福聪
      • 戴识尚
      • 戴识雨
      • 戴瑞泽
      • 戴新瀚
      • 戴镜尚
      • 戴韵昌
      • 戴识承
      • 戴睿远
      • 戴镜明
      • 戴识秉
      • 戴识坤
      • 戴银聪
      • 戴誓泽
      • 戴瑞聪
      • 戴镜岩
      • 戴识青
      • 戴秀轩
      • 戴秀峰
      • 戴朋峻
      • 戴钟洪
      • 戴秀刚
      • 戴钟刚
      • 戴泽刚
      • 戴鸿峻
      • 戴钟恒
      • 戴弥刚
      • 戴佑峻
      • 戴远刚
      • 戴鸿刚
      • 戴江峻
      • 戴弥书
      • 戴江刚
      • 戴钟书
      • 戴伯峻
      • 戴秀锦
      • 戴远峻
      • 戴秀勋
      • 戴辰峻
      • 戴秀瀚
      • 戴弥峻
      • 戴钟洋
      • 戴泽峻
      • 戴辰书
      • 戴钟峻
      • 戴弘刚
      • 戴千仁
      • 戴世峻
      • 戴川坤
      • 戴世书
      • 戴川岸
      • 戴平笑
      • 戴世洋
      • 戴镜方
      • 戴靖涛
      • 戴川承
      • 戴世轩
      • 戴川青
      • 戴川雨
      • 戴平峻

      戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 戴川云
      • 戴川博
      • 戴熙刚
      • 戴荣江
      • 戴敬洪
      • 戴靖洋
      • 戴敬峰
      • 戴瑞宏
      • 戴福江
      • 戴川瀚
      • 戴豪君
      • 戴福宏
      • 戴祺峰
      • 戴瑞江
      • 戴楷峰
      • 戴熙峻
      • 戴豪宏
      • 戴诚江
      • 戴瑜江
      • 戴瑜宏
      • 戴福杉
      • 戴嘉朋
      • 戴诚宏
      • 戴瑜朋
      • 戴嘉宏
      • 戴银江
      • 戴熙高
      • 戴敬恒
      • 戴敬洋
      • 戴豪江
      • 戴新峰
      • 戴福材
      • 戴川洪
      • 戴新洋
      • 戴川峰
      • 戴齐宏
      • 戴银朋
      • 戴琪洋
      • 戴裕明
      • 戴敬明
      • 戴楷明
      • 戴新雨
      • 戴琪明
      • 戴新明
      • 戴靖明
      • 戴熙青
      • 戴熙明
      • 戴熙林
      • 戴楠明
      • 戴千涛
      • 戴敬岸
      • 戴敬雨
      • 戴晖昌
      • 戴敬秉
      • 戴熙昌
      • 戴湛明
      • 戴千凡
      • 戴瑜波
      • 戴瑜泉
      • 戴豪彦
      • 戴荣波
      • 戴瑞泉
      • 戴豪秋
      • 戴福泉
      • 戴福春
      • 戴福信
      • 戴豪波
      • 戴齐风
      • 戴福彦
      • 戴福柏
      • 戴誓风
      • 戴嘉泉
      • 戴银波
      • 戴银风
      • 戴福波
      • 戴睿波
      • 戴瑞波
      • 戴豪春
      • 戴波旭
      • 戴柏帆
      • 戴风帆
      • 戴波帆
      • 戴信帆
      • 戴春帆
      • 戴冠名
      • 戴风旭
      • 戴劲帆
      • 戴风西
      • 戴星帆
      • 戴泽西
      • 戴泽吉
      • 戴朋帆
      • 戴江曲
      • 戴弥舟
      • 戴朋吉
      • 戴江旭
      • 戴鸿帆
      • 戴泽舟
      • 戴江帆
      • 戴弥曲
      • 戴钟帆
      • 戴谷冰
      • 戴鸿旭
      • 戴江吉
      • 戴秀名
      • 戴何帆
      • 戴谷帆
      • 戴泽曲
      • 戴伯任
      • 戴弥旭
      • 戴朋舟
      • 戴江冰
      • 戴江名
      • 戴伯旭
      • 戴君名
      • 戴伯吉
      • 戴泽帆
      • 戴秀帆
      • 戴宏舟
      • 戴弥帆
      • 戴伯舟
      • 戴伯曲
      • 戴弥冰
      • 戴钟名
      • 戴君帆
      • 戴泽冰
      • 戴材帆
      • 戴泽向
      • 戴闻声
      • 戴齐泽
      • 戴裕瀚
      • 戴睿泽
      • 戴银泽
      • 戴瑞鸿
      • 戴福鸿
      • 戴诚泽
      • 戴誓鸿
      • 戴鹏昌
      • 戴诚鸿
      • 戴菲鸿
      • 戴镜秉
      • 戴鹏秉
      • 戴瑜鸿
      • 戴楷瀚
      • 戴福聪
      • 戴福泽
      • 戴敬瀚
      • 戴楠瀚
      • 戴鹏明
      • 戴识雨
      • 戴瑞泽
      • 戴嘉鸿
      • 戴新瀚
      • 戴镜明
      • 戴鹏东
      • 戴识秉
      • 戴豪鸿
      • 戴豪泽
      • 戴嘉泽
      • 戴熙瀚
      • 戴誓泽
      • 戴荣鸿
      • 戴豪谦
      • 戴江潮
      • 戴秀峰
      • 戴朋峻
      • 戴鸿原
      • 戴钟洪
      • 戴伯瀚
      • 戴江树
      • 戴弥高
      • 戴伯翰
      • 戴君翰
      • 戴泽洋
      • 戴泽刚
      • 戴鸿峻
      • 戴何峰
      • 戴钟恒
      • 戴伯原
      • 戴伯洪
      • 戴弥刚
      • 戴伯桦
      • 戴何霖
      • 戴谷峰
      • 戴鸿刚
      • 戴江流
      • 戴江霖
      • 戴谷翰
      • 戴朋桦
      • 戴江峻
      • 戴君峰
      • 戴谷瀚
      • 戴何洋
      • 戴弥峰
      • 戴江洪
      • 戴弥书
      • 戴江峰
      • 戴江刚
      • 戴伯峻
      • 戴材霖

      戴姓历史名人:

      戴名世:安徽桐城人,清代史学家曾任翰林院编修。他刊行有《南山集》,其中有许多明朝正史以外的史事,触怒了清王朝,以“大逆”罪被杀,为清朝四大文字狱之一。
      戴震:安徽休宁人,思想家,学者。他博闻强记,对天文、数学、历史、地理都有研究。他精通古音,立韵类正转旁转之例,创古音九类二十五部之说及阴、阳、入对转的理论,对经学、语言学有重大贡献,为一代考据大师。后人编有《戴氏遗书》。戴进:著名画家,钱塘(今杭州)人,善画山水,境界深远妙处,多出己意。兼工人物、佛像,运笔顿挫有力,设色纯熟有神采,人推明代院体中第一手,有“浙派”之称。
      戴复古:南宋诗人,字式之,号石屏,台州黄岩(今属浙江)人。他长期浪游江湖,曾向陆游学诗,也受晚唐诗的影响,语言自然,是“江湖派”中较有成就的作家。部分作品指责当时统治者苟且偷安,表达了收复中原的愿望。也能词,风格雄放。有《石屏诗集》、《石屏词》。
      戴逵:东晋学者、画家、雕塑家,谯郡銍县(今安徽宿县)人。他反对佛教的因果报应说,著有《释疑论》。他曾为会稽山灵宝寺作木雕无量佛及胁侍菩萨,又为瓦棺寺塑《五世佛》,和顾恺之的壁画《维摩诘像》、狮子国(斯里兰卡)送来的玉佛,在当时并称“三绝”。所画人物、山水也别具一格。
      戴德、戴圣:被称为今文礼学的“大戴学”和“小戴学”的开创者。
      戴圣是戴德之侄,西汉时梁(今河南商丘)人,家族显赫。他们同学《礼》于后苍,选集古代各种有关礼仪的论述,分别编成《大戴礼记》和《小戴礼记》。

      戴姓聚集地:

      先秦时期,戴氏主要在其发祥地豫东一带发展繁衍。到了汉代,戴氏开始有迁居豫南、江浙、山东等地的。三国至南北朝时,戴氏又有迁居安徽、湖北者。如西汉时的戴遵为慎阳(今河南正阳县北)人,戴崇为沛(今江苏沛县)人。又如东汉时的戴就为上虞(今属浙江)人,戴宏、戴封均为刚(今山东宁阳县北)人。唐初,戴氏开始入闽。据《元和姓纂》所列当时戴氏聚居点有济北(今山东长清县西南)、谯国(今安徽亳州)、吴兴长城(今浙江长兴)、魏郡斥丘(近河北成安)河东桑泉(今山西临晋)等。清代初年时,广东焦岭县一支戴氏后裔迁往台湾屏东,其后分布于高雄、桃园、新竹等地。
      戴姓是台湾的一个大姓位居第五十二位。主要集中在新竹、嘉义和台南,在台北和南投也有不少。台湾戴姓的始祖是清代雍下年间从福建来的。最初到达现在的苗栗县大甲镇孟春里开基,然后乾隆九年(公元1744年),以有来自嘉应州的戴姓入垦今苗栗镇;道光二十六年(公元1846年),则有泉州人戴南仁入垦今新竹县关西镇新富里开垦等等。此后,又有戴氏族人迁往海外。
      家乘谱牒
      江苏:泰兴戴氏旧志四卷、镇江戴氏家乘约编不分卷、镇江京江赐礼堂戴氏重修家乘六卷、镇江润州黄甸戴氏支谱不分卷、句容戴氏家乘八卷、句容戴氏家乘三十六卷、句容戴氏宗谱三十六卷、常州三宝桥戴氏宗谱六卷、无锡锡山戴氏宗谱八卷、无锡锡山戴氏宗谱十八卷
      浙江:奉化锦西戴氏重修宗谱六卷首一卷、湖州新安戴氏支谱四卷首一卷、常山戴氏宗谱不分卷、常山进国戴氏宗谱四卷、临海杜祈戴氏重修宗谱五集二十五卷
      安徽:休宁戴氏族谱十五卷、休宁隆阜戴氏荆墩家谱不分卷、休宁隆阜戴氏荆墩家谱
      福建:宁华戴氏杏公支系族谱、泉州大庭戴氏家谱、南安诗山族谱、永春戴氏族谱五卷首一卷末一卷
      江西:萍乡戴氏族谱八卷首一卷、评乡萍北夏兰戴氏三修族谱五卷首一卷、戴氏族谱四卷首一卷
      山东:昌邑戴氏家乘一卷
      湖北:崇阳戴氏宗谱
      广东:焦岭戴氏族谱、戴氏族谱一册
      四川:蒲江戴氏谯海谱不分卷、长寿戴氏谱系一卷、江北玉屏戴氏宗谱五卷、中江戴氏族谱一卷、仁寿戴氏十三宗支谱不分卷


      上一条:戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分)    下一条:夏姓女宝宝起名_姓夏的女孩名字(满分/高分)
      本文标题:戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)
      手机访问:http://wap.smoothsrl.com/waparticle_48831.html